HISTÒRIA

 

El Polígon de Son Castelló (abans Polígon de La Victòria) es va crear l'any 1967.

 L'Associació de Compensació del Polígon Industrial va començar a construir una zona esportiva perquè els empresaris i els treballadors disposessin d'un lloca per realitzar promoció esportiva i activitats d'oci i temps lliure.

 És comprat per ASIMA (Associació Sindical Industrial de Mallorca). Davant la impossibilitat d'acabaqr la instal·lació per manca de fons es demanà ajuda i col·laboració al Govern, el qual va adquirir el terreny i les instal·lacions a través de l'organització sindical "Educación y Descanso" de la Secretaria General del Movimiento.

 Fou inaugurat oficialment per els que eren en aquell temps els "Príncipes de España", D. Juan Carlos i Dª Sofia, el 28 de novembre de 1973, d'aquí el nom de la instal·lació.

Es va adscriure a diferents direccions generals dels Ministeris de Cultura i de Treball.

En 1982 es traspassen competències, funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a l'entitat preautonòmica Consell General Interninsular de les Illes Balears.

 El 1983 s'aprova l'Estatu d'Autonomia de les Illes Balears i neix la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la que passa a ser la titular de les instal·lacions, encarregant-se de la seva gestió i direcció.

A l'any 2020, mitjançant Resolució publicada al BOIB  nº 197 de dia 19 de novembre,  es modifica el nom de Poliesportiu Príncipes de España per l' actual Centre Tecnificació Esportiva Illes Balears