El Centre de Documentació Municipal neix amb la intenció de facilitar la feina als professionals que treballen a les corporacions locals, per tal d'aportar-los informació, actualitzar la normativa i posar a la seva disposició un ventall d'eines de treball. Aquesta pàgina depèn del Servei de Corporacions Locals, servei que pertany a la Direcció General de Funció Pública i Administracions Públiques de la Conselleria d'Administracions Públiques i Modernització.

Una de les fites més importants que marca aquest Centre de Documentació Municipal és apropar als professionals dels ajuntaments de manera ràpida, clara i amb possibilitats d'interacció les aportacions que el Servei de Corporacions Locals fa en col·laboració amb les administracions locals. 

En aquest camp, les seves tasques són:

- Atenció de consultes legals en matèria de règim local.
- Informes jurídics en matèria de règim local.
- Control de legalitat dels actes i acords de les administracions locals.
- Desplegament de normativa sobre règim local.

EBAP--e1541463049586.jpg
  

Notícies d'interès

 

Personal funcionari de l'Administració local

amb habilitació de caràcter nacional

Proves selectives

Publicitat de procediments de provisió no definitiva

Publicitat acumulació de funcions de tresoreria

Concursos