Torna

Centre documentació municipal (CEDOMU)

5. Béns

- Informes

S'ha procurat extreure qualsevol referència a les corporacions sol·licitants i/o persones implicades en els informes.

Cessió gratuïta habitatge al secretari (octubre 2004).

Permuta de béns per expropiació forçosa (maig 2004).

Adquisició de béns per herència a favor entitat local (setembre 1998).

 

- Consultes

S'ha procurat extreure qualsevol referència a les corporacions sol·licitants i/o persones implicades en les consultes.

Procediment per adjudicar nínxols (març 2005).

Estacionament per a discapacitats (març 2005).

Bé per adquisició directa (octubre 2004).

Permuta de béns (octubre 2004).