Torna

Centre documentació municipal (CEDOMU)

2. Organització i funcionament

- Informes

S'ha procurat extreure qualsevol referència a les corporacions sol·licitants i/o persones implicades en els informes.

Responsabilitat en execució obres (abril 2004).

Mocions que ha de tractar el Ple (novembre 1999).

Possibilitat de filmar les sessions (març 1999).

Accés a documentació administrativa i al registre (març 1999).

Modificació denominació grup polític municipal.pdfModificació denominació grup polític municipal.pdf

 

- Consultes

S'ha procurat extreure qualsevol referència a les corporacions sol·licitants i/o persones implicades en les consultes.

Canvi de dia per a la celebració dels plenaris (maig 2006).

Inici còmput terminis (maig 2006).

Contingut dels precs i preguntes a acta (gener 2005).