Torna

Centre documentació municipal (CEDOMU)

8. Personal

- Informes

S'ha procurat extreure qualsevol referència a les corporacions sol.licitants i/o persones implicades en els informes

Informe sobre ampliació de la jornada (17-01-12).pdfInforme sobre ampliació de la jornada (Gener 2012).pdf

Interval nivells funcionaris locals (Maig 2009).pdfInterval nivells funcionaris locals (Maig 2009).pdf

Dies addicionals de vacances.pdfDies addicionals de vacances.pdf

 - Consultes

S'ha procurat extreure qualsevol referència a les corporacions sol.licitants i/o persones implicades en les consultes

Obligació de subscripció de pòlissa de responsabilitat civil (octubre 2009).pdfObligació de subscripció de pòlissa de responsabilitat civil (octubre 2009).pdf

Dies festius compensables (Maig 2009).pdfDies festius compensables (Maig 2009).pdf

Triennis dels funcionaris interins (Maig 2007)

 Normativa aplicable a les situacions administratives del personal de les corporacions locals (Febrer 2007)