Torna

BO SOCIAL. Mesures de protecció per els consumidor domèstics d'energia elèctrica

Versió: 8/1/18

Acreditació de les circumstàncies especials

1. La persona titular del contracte podrà presentar una sol·licitud a la Direcció general de  Serveis Socials de la Conselleria d'Afers Socials i Esports, perquè aquest expedeixi el certificat que acrediti que la persona titular o algú dels membres de la unitat familiar compleix alguna de les circumstàncies especials que fa referència l'article 3.3. del Reial decret 897/2017, de 6 d'octubre.

Aquest document no reflectirà, de manera expressa, en quina de les circumstàncies concretes es troba la persona sol·licitant o els integrants de la unitat familiar(1) ni, si escau, quin membre concret de la mateixa és el que es troba en tal circumstància.

2. La persona titular del contracte, identificada en la sol·licitud, autoritzarà a la Direcció general de Serveis Socials de la Conselleria d'Afers Socials i Esports perquè pugui, de manera directa, comprovar que concorre alguna de les circumstàncies especials recollides en l'article 3.3 del Reial decret 897/2017, de 6 d'octubre i emetre el certificat que ho acrediti, a més d'autoritzar la comunicació a les comercialitzadores de referència si aquests demanessin la seva comprovació.

3. Si la persona no autoritza la comprovació haurà d'aportar a la Direcció general de Serveis Socials de la Conselleria d'Afers Socials i Esports la documentació següent:

a) En cas que el sol·licitant o algú dels membres de la unitat familiar tingui una discapacitat reconeguda igual o superior al 33 % s'aportarà certificat o resolució, expedit per la Direcció general d'Atenció a la Dependència, amb el grau de discapacitat reconegut.

b) En cas que el/la sol·licitant o algú dels membres de la unitat familiar tingui la condició de víctima de violència de gènere, s'aportarà un dels documents següents:

Sentencia definitiva i ferma que condemni a la persona agressora.
Resolució judicial per la qual es conclou el procediment penal i de la qual es dedueixi que la persona sol·licitant ha estat víctima de violència de gènere.
Ordre de protecció vigent, o Informe del Ministeri Fiscal que indiqui l'existència d'indicis que la persona sol·licitant és víctima de violència de gènere fins a tant no es dicti l'ordre de protecció.
Resolució judicial que hagués acordat mesures cautelars penals, sempre que estiguin en vigor.
Certificació o informe dels serveis socials de l'Administració Pública autonòmica o local.
També quedarà acreditada la condició de víctima de violència de gènere mitjançant certificat emès per una institució pública competent en el qual consti que la persona interessada està sent atesa dins d'un programa d'atenció a les víctimes, subvencionat per una Administració Pública concreta.

c) En cas que el/la sol·licitant o algú dels membres de la unitat familiar tingui la condició de víctima de terrorisme, s'aportarà resolució emesa conforme a la Llei 29/2011, de 22 de setembre, de Reconeixement i Protecció Integral a les Víctimes del Terrorisme pel Ministeri de l'Interior.
d) En el cas que la persona consumidora o algun dels membres de la unitat familiar es trobi en situació de dependència reconeguda de grau II o III, conforme a l'establert en la legislació vigent, s'aportarà certificat o resolució, expedit per la Direcció general d'Atenció a la Dependència, amb el grau de dependència reconegut.

4. La concurrència de les referides circumstàncies especials ha d'acreditar-se tant en la sol·licitud com en la renovació del bo social, mitjançant la presentació del certificat o un altre document acreditatiu vàlid.
5. La sol·licitud anirà a nom del titular del contracte.


(1) S'entén per unitat familiar, únicament als efectes de l'aplicació del bo social en la factura d'energia elèctrica, la constituïda conforme al que es disposa en la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels Imposts de societats, sobre la Renda de no Residents i sobre el Patrimoni, qualsevol de les següents modalitats:
1a. La integrada pels cònjuges no separats legalment i, si els hi hagués:
a) Els fills menors, amb excepció dels quals, amb el consentiment dels pares, visquin independents d'aquests.
b) Els fills majors d'edat incapacitats judicialment subjectes a pàtria potestat prorrogada o rehabilitada.
2a. En els casos de separació legal, o quan no existís vincle matrimonial, la formada pel pare o la mare i tots els fills que convisquin amb un o un altre i que reuneixin els requisits en el fet que es refereix la regla 1a. Ningú podrà formar part de dues unitats familiars al mateix temps.

 

Sol·licitud Certificat Circumstàncies Especials

CITA PRÈVIA:

Per telèfon: 971 225 797

Per correu electrònic: http:// citapreviasocial.caib.es

Sol·licitud_BoSocial_CAT.pdfSol·licitud_BoSocial_CAT.pdf

La sol·licitud del certificat de les circumstàncies especials recollides a l'article 3.3 del Reial decret 897/2017, de 6 d'octubre, es dirigirà a la Direcció general de Serveis Socials de la Conselleria d'Afers Socials i Esports.

Segons l'art. 16.4. de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, la sol·licitud es podrà presentar:
a)En el registre electrònic de l'Administració o Organisme al que es dirigeixin, així com en els restants registres electrònics de qualsevol dels subjectes als quals es refereix l'article 2.1.
b)En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'estableixi.
c)En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
d)En les oficines d'assistència en matèria de registres.
e)En qualsevol un altre que estableixin les disposicions vigents.

Poden consultar les oficines de registre de la CAIB i  els ajuntaments o Consells Insulars adherits al conveni marc a l'enllaç:
http://www.caib.es/sites/atenciociutadania/ca/atencia_presencial_/

Consultes On-line

Per qualsevol informació sobre el  procés del tràmit adreçar la consulta a la següent adreça de correu electrònic:

consultesbosocial@caib.es