Torna

Junta Arbitral de Consum de les Illes Balears

 

Com funciona l'arbitratge de consum?

Com es tramita?

Una vegada que el consumidor acudeix a les dependències de la Junta Arbitral de Consum o bé a qualsevol de les oficines d'informació al consumidor que la Direcció General de Consum té distribuïdes en diferents municipis de les Illes, i després de constatar que l'empresa contra la qual es reclama figura en el llistat d'empreses adherides, el consumidor ha d'emplenar una sol·licitud d'arbitratge, facilitar-ne les dades que conegui de l'empresa, relatar succintament els fets i la pretensió que desitgi veure atesa, es compromet també a complir la decisió que s'adopti en relació al seu cas.

Aquesta sol·licitud es remet, a l'empresari o professional contra el qual es reclama, per a que l'empresa pugui realitzar les al·legacions que consideri oportunes, i firmar el compromís de complir la decisió que s'adopti en el seu dia entorn al cas. Una vegada rebuda en la Junta Arbitral la contestació de l'empresa o professional reclamat, es comunica al reclamant i, en el cas que no contengui cap proposta de solució o oferiment que pugui ser satisfactori per al consumidor, l'assumpte es resoldrà per laude.


Els laudes

La resolució d'aquests assumptes es realitza a través d'acords executables denominats laudes, dictats per col·legis arbitrals de composició tripartita: un responsable de l'administració (llicenciat en Dret), un representant dels consumidors i un representant dels empresaris; els integrants d'aquest col·legi són nomenats per la Junta Arbitral per a cada assumpte particular entre els proposats per cadascun dels sectors implicats (administració, consumidors i empresaris).

La decisió continguda en el laude i notificada a les parts no és susceptible de ser recorreguda per no estar conformes amb aquesta, sinó que únicament es pot presentar el recurs d'anul·lació davant l'Audiència Provincial, que ha de basar-se únicament en defectes de forma, això és, que el laude s'hagi dictat incomplint algun dels requisits formals (notificació defectuosa, laude dictat fora de termini, no poder acreditar citacions a les parts o als àrbitres, etc.).


Execució forçosa

En cas d'incompliment del laude, la part perjudicada pot sol·licitar del Jutjat l'execució forçosa del laude, igual que succeeix amb l'incompliment de les sentències judicials, mitjançant el tràmit d'execució de sentència, que no implica un procés nou, sinó únicament sol·licitar del Jutjat que obligui a la part que incompleix el laude a donar-ne compliment al contingut.

La normativa reguladora de l'arbitratge de consum és el Reial decret 231/2008, de 15 de febrer, pel qual es regula el Sistema Arbitral de Consum i, de manera supletòria, la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d'Arbitratge.