Torna

Junta Arbitral de Consum de les Illes Balears

 

Què és l'arbitratge de consum?

 

Donar la raó a qui la té

És un procediment per solucionar les controvèrsies que poden sorgir entre els consumidors i els empresaris o professionals, sense necessitat d'anar als tribunals ordinaris de Justícia.

 

Servei gratuït, àgil i eficaç

El Sistema Arbitral de Consum és un procediment voluntari, gratuït, senzill, àgil i eficaç de solució de conflictes entre consumidors i empresaris, per dilucidar les seves diferències d'una manera ràpida i sense formalitats excessives.

Tant en el cas de les empreses adherides com en el cas que es produeixi l'acceptació d'un assumpte concret, la resolució de les controvèrsies la realitzen els col·legis arbitrals, que tenen una composició tripartita: un representant de l'Administració, un representant dels consumidors i un dels empresaris.

Les resolucions dels col·legis arbitrals es denominen laudes, són vinculants i executives i tenen el valor de cosa jutjada, és a dir, les parts no poden sotmetre els mateixos fets als tribunals de Justícia, ni es pot apel·lar el laude dictat, només cap el recurs d'anul·lació davant l'Audiència Provincial

Una alternativa per a resoldre conflictes

La Junta Arbitral de Consum de les Illes Balears té com a finalitat la de resoldre, amb caràcter vinculant i executiu, les reclamacions presentades per consumidors o usuaris finals contra empreses o professionals que prèviament hagin manifestat davant la Junta la seva voluntat de resoldre els conflictes de consum a través d'aquesta via de l'arbitratge.

Aquesta manifestació s'efectua a través de les denominades ofertes públiques d'adhesió, que són els compromisos firmats per empreses o professionals mitjançant els quals es comprometen a solucionar les discrepàncies que puguin sorgir amb els seus consumidors o usuaris mitjançant l'arbitratge.
   
No obstant tot l'exposat anteriorment, també hi ha empreses que no estan adherides amb caràcter previ i que accepten aquest sistema amb caràcter particular per a un o diversos casos concrets, com ja ve succeint en la pràctica diària.