Vuelve

Sede Electrónica

Si buscas un procedimento dirigido a persones físicas y a la ciudadanía en general

Si buscas un procedimento dirigido a persones jurídicas, autónomos, cooperativas, asociaciones, fundaciones, ONG?S...

Si buscas un procedimento dirigido a otras administraciones públicas o entes, organismos y entidades que integran el sector público (consorcios, organismos autónomos, etc...)

Convocatoria de concursos de méritos para la adjudicación de oficinas de farmacia en las Islas Baleares

Convocar un concurso de méritos para la adjudicación de las 34 oficinas de farmacia autorizadas mediante la Resolución de 20 de mayo de 2015 y que constan en el anexo 1 de esta Resolución.

Código SIA

1997927

Personas destinatarias

Pueden participar en el concurso de méritos todas las personas que en la fecha en que acabe el plazo de presentación de las solicitudes tenguin la titulación de licenciado o graduado en farmacia y que cumplan los requisitos que establece la normativa de aplicación

Plazo máximo para la resolución y notificación

6 meses

Silencio administrativo

Según normativa aplicable

Forma de inicio

Instancia de parte

Fin de la via administrativa

No

Órgano competente para resolver

Dirección General de Prestaciones y Farmacia

Trámites

X

Convocatòria de concursos de mèrits per a l'adjudicació d'oficines de farmàcia a les Illes Balears

Requisitos

Poden participar en el concurs de mèrits totes les persones que en la data en què acabi el termini de presentació de les sol·licituds tenguin la titulació de llicenciat o graduat en farmàcia i que compleixin els requisits que estableix la normativa d'aplicació

Documentación a presentar

a) L'acreditació de la condició de farmacèutic del sol·licitant. A aquest efecte ha de presentar una còpia compulsada del títol de llicenciat o graduat en farmàcia o el certificat acreditatiu d'haver-lo sol·licitat i d'haver abonat els drets d'expedició. En aquest darrer

cas, s'ha de presentar el certificat acadèmic de la llicenciatura o graduació. Si el títol s'ha obtingut en un altre estat, ha d'estar en possessió de la titulació de farmàcia reconeguda o homologada a Espanya.

b) La documentació que acredita la identitat de la persona sol·licitant, llevat que atorgui el consentiment exprés per a la verificació de les dades personals d'acord amb el que disposa el Decret 6/2013, de 8 de febrer, de mesures de simplificació documental dels procediments administratius.

c) El justificant d'haver pagat la taxa per un import de 2.000,00 euros. Aquesta taxa s'exigeix d'acord amb el que preveu l'article 379 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

En el cas que diverses persones sol·licitin participar conjuntament en el concurs públic per a l'adjudicació de les oficines de farmàcia, cada un dels sol·licitants ha de pagar la taxa.

d) La documentació acreditativa dels mèrits que s'al·leguen dins dels inclosos en el barem de mèrits que figura en l'annex 1 del Decret 30/2015, de 8 de maig. S'han de tenir en compte els mèrits obtinguts fins a la data de la publicació de la convocatòria.

e) La documentació aportada s'ha de presentar en originals o en còpies compulsades. S'han de compulsar tots els fulls del document i si té anvers i revers s'han de compulsar ambdues cares.

f) Si el sol·licitant ha estat titular o cotitular d'una oficina de farmàcia, ha de presentar la documentació acreditativa de l'autorització de la farmàcia i de la data d'obertura, les dades de la titularitat o cotitularitat, com ara la comunitat autònoma en la qual s'ubica, la província, el municipi, l'adreça i els percentatges de cotitularitat, així com el document en el qual es compromet a renunciar a aquesta oficina o a la part alíquota si resulta adjudicatari en el concurs. En el cas que hagi transmès l'oficina de farmàcia o l'hagi tancada, ha d'acreditar la transmissió o el tancament i les dates.

g) El certificat de la vida laboral expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social amb l'especificació dels períodes cotitzats en el grup 01 (llicenciats o graduats) o en el règim de treballadors per compte propi o autònoms, el nom de l'ocupador, les dates d'alta i de baixa i el percentatge de la jornada de treball; en el cas que pertanyi a sistemes de previsió social diferents (MUFACE, ISFAS, MUGEJU, etc.), els certificats acreditatius dels serveis que s'han de valorar.

h) El contracte laboral que especifiqui el període i la tasca desenvolupada o el nomenament o document acreditatiu equivalent com a regent, substitut o adjunt.

i) En els casos de titulars o cotitulars d'oficines de farmàcia o directors tècnics d'entitats de distribució de medicaments d'ús humà o de laboratoris farmacèutics, s'ha de presentar un certificat de l'organisme públic competent acreditatiu de l'experiència professional en aquesta condició.

j) En el cas de l'experiència professional en l'àmbit de l'Administració pública com a funcionari de carrera, interí o contractat laboral, ha de presentar el certificat de l'organisme públic oficial en què constin la denominació del lloc, la titulació necessària per ocupar-lo, les funcions, l'òrgan o la unitat en què s'integra i la durada de l'acompliment.

k) En el cas de l'experiència professional prestada per compte propi s'ha de presentar el contracte de serveis en què s'especifica el servei concret que es presta i la durada.

l) Per acreditar l'experiència fora de l'Estat espanyol s'ha d'aportar el certificat oficial degudament legalitzat o postil·lat que sigui equivalent al que disposen els apartats anteriors.

m) Per a l'acreditació de mèrits dels quals tengui constància documental l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, cal atenir-se al que disposa el Decret 6/2013, de 8 de febrer, i la persona interessada ha d'identificar, si s'escau, el registre i l'expedient en què es troba el document.

n) En el supòsit que s'al·leguin mèrits professionals o experiència docent en l'àmbit de l'Administració pública que s'hagin adquirit durant el mateix període de temps, s'ha d'adjuntar el document que acrediti la compatibilitat dels dos llocs de feina. En cas que no s'aporti aquest document, es requerirà el concursant perquè el presenti, i una vegada transcorregut el termini atorgat sense que l'hagi presentat, no es computaran cap de les dues activitats desenvolupades.

o) En el supòsit que es desenvolupin simultàniament dues activitats que, segons la legislació farmacèutica puguin ser incompatibles, s'ha de presentar un informe de l'organisme competent que n'indiqui la compatibilitat. En cas que no s'aporti aquest document, es requerirà el concursant perquè el presenti i, una vegada transcorregut el termini atorgat sense que l'hagi presentat, no es computaran cap de les dues activitats desenvolupades.

Modelos:

Plazo máximo

No procede

Forma de presentación

De acuerdo con lo establecido en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, puede realizar el presente trámite a través de uno de los siguientes canales (entre otros):


a) De manera telemática (*obligatorio para los sujetos obligados a relacionarse electrónicamente con las administraciones por el artículo 14.2 y 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y opcional para a las personas físicas), haciendo un "click" en el botón «Acceso al trámite telemático» que se encuentra en la parte inferior de este trámite. Para poder hacer este tipo de trámite, debe disponer de certificado digital, DNI electrónico o cl@ve permanente.


b) De manera presencial (sólo para personas físicas), en cualquiera de las oficinas de registro de la Administración Autonómica, de la Administración General del Estado, del resto de comunidades autónomas o de las entidades que integran la Administración Local. Puede consultar las direcciones de todas las oficinas de la Administración Autonómica.


c) Además, también puede enviar la documentación por correo postal (solo para personas físicas). En este caso, debe presentar los documentos en un sobre abierto, a fin de que el personal de la oficina de Correos pueda indicar, mediante el sello oficial, el lugar, la fecha y la hora exacta en que se ha efectuado el registro. Estos datos también quedarán anotadas en el resguardo justificativo de la presentación.


*Los sujetos a los que se refieren los apartados 2 y 3 del artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las administraciones, por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo 68.4 de la referida Ley, si alguno de estos sujetos presenta su solicitud presencialmente, la Administración Pública le requerirá que la subsane mediante la presentación por vía electrónica.

Órgano competente para la tramitación

Dirección General de Prestaciones y Farmacia

Contacto

Servicio o Sección responsable

Servicio de Ordenación Farmacéutica

Carrer Calçat 2-A (2ª planta). Tel.: 971177383 - Fax: 971176394

(iiglesias@dgfarmacia.caib.es)

X

Alegaciones al concurso de méritos para la adjudicación de oficinas de farmacia 2015

Requisitos

Haber participado al concurso o su representante legal

Documentación a presentar

Modelos:

Plazo máximo

no procede

Forma de presentación

De acuerdo con lo establecido en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, puede presentar los documentos dirigidos a los órganos de la Administración autonómica mediante los siguientes canales (entre otros):


a) De manera telemática a través del Registro electrónico común (REC) de la Administración General del Estado (https://rec.redsara.es) (obligatorio para los sujetos obligados a relacionarse electrónicamente con las administraciones por el artículo 14,2 y 3 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, y opcional para las personas físicas). Para poder llevar a cabo un registro mediante el REC es necesario disponer de un certificado electrónico, DNI electrónico o cl@ve permanente.


b) De manera presencial (solo para personas físicas), en cualquiera de las oficinas de registro de la Administración Autonómica, de la Administración General del Estado, del resto de comunidades autónomas o de las entidades que integran la Administración local. Consulte las direcciones de todas las oficinas de la Administración autonómica.


c) Además, también puede enviar la documentación por correo postal (sólo para personas físicas). En este caso, debe presentar los documentos en un sobre abierto, a fin de que el personal de la oficina de Correos pueda indicar, mediante el sello oficial, el lugar, la fecha y la hora exacta en que se ha efectuado el registro. Estos datos también quedarán anotadas en el resguardo justificativo de la presentación.


*Los sujetos a los que se refieren los apartados 2 y 3 del artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las administraciones, por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo 68.4 de la Ley, si alguno de estos sujetos presenta su solicitud presencialmente, la Administración pública le requerirá que la enmiende presentándola por vía electrónica.

Órgano competente para la tramitación

Dirección General de Prestaciones y Farmacia

Contacto

Servicio o Sección responsable

Servicio de Ordenación Farmacéutica

Carrer Calçat 2-A (2ª planta). Tel.: 971177383 - Fax: 971176394

(iiglesias@dgfarmacia.caib.es)

X

Requerimiento de enmienda de méritos

Requisitos

Ser participante del concurso

Documentación a presentar

Documentación requerida al requerimiento de enmienda publicado al BOIB 123 de 20 de septiembre de 2022

Modelos:

Plazo máximo

Hasta día 4 de octubre

Forma de presentación

De acuerdo con lo establecido en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, puede realizar el presente trámite a través de uno de los siguientes canales (entre otros):


a) De manera telemática (*obligatorio para los sujetos obligados a relacionarse electrónicamente con las administraciones por el artículo 14.2 y 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y opcional para a las personas físicas), haciendo un "click" en el botón «Acceso al trámite telemático» que se encuentra en la parte inferior de este trámite. Para poder hacer este tipo de trámite, debe disponer de certificado digital, DNI electrónico o cl@ve permanente.


b) De manera presencial (sólo para personas físicas), en cualquiera de las oficinas de registro de la Administración Autonómica, de la Administración General del Estado, del resto de comunidades autónomas o de las entidades que integran la Administración Local. Puede consultar las direcciones de todas las oficinas de la Administración Autonómica.


c) Además, también puede enviar la documentación por correo postal (solo para personas físicas). En este caso, debe presentar los documentos en un sobre abierto, a fin de que el personal de la oficina de Correos pueda indicar, mediante el sello oficial, el lugar, la fecha y la hora exacta en que se ha efectuado el registro. Estos datos también quedarán anotadas en el resguardo justificativo de la presentación.


*Los sujetos a los que se refieren los apartados 2 y 3 del artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las administraciones, por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo 68.4 de la referida Ley, si alguno de estos sujetos presenta su solicitud presencialmente, la Administración Pública le requerirá que la subsane mediante la presentación por vía electrónica.

Órgano competente para la tramitación

Dirección General de Prestaciones y Farmacia

Contacto

Servicio o Sección responsable

Servicio de Ordenación Farmacéutica

Carrer Calçat 2-A (2ª planta). Tel.: 971177383 - Fax: 971176394

(iiglesias@dgfarmacia.caib.es)

Información sobre protección de datos

X

De conformidad con el reglamento (UE) 2016/679 y la legistación vigente en materia de protección de datos, se informa del tratamiento de los datos personales que contiene este trámite

Responsable del tratamiento

Dirección General de Prestaciones y Farmacia

Finalidad

Tramitación del procedimento

Legitimación

Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos

Destinatario

No se cederán datos a terceros salvo obligación legal

Derechos

Derechos de acceso, rectificación, supresión, de limitación, de portabilidad, de oposición y de no inclusión en tratamientos automatizados, como se explica en la información adicional

Información adicional

Descargar