Xarxa Forestal

 

RESTAURACIÓ HIDROLÒGICA FORESTAL


 

La restauració hidrològica forestal comprèn actuacions tals com repoblacions forestals protectores, correcció de llits torrencials i treballs de conservació i millora de la coberta vegetal.

L'objectiu d'aquestes intervencions és frenar, recollir i emmagatzemar l'aigua.

La coberta vegetal és el primer fré que troba l'aigua de la pluja quan cau. L'aigua que passa per la part aèria de les plantes arriba al sòl amb molta menys força de manera que pot infiltrar-se una bona part d'aquesta i quedant dins el sòl disponible per a les plantes.

D'altra manera l'aigua arriba amb força a la superfície del sòl i s'escola vessant abaix sense que pugui ser aprofitada per les plantes. És per això que en zones amb pendent deforestades és prioritari restablir la coberta vegetal.

Però moltes vegades la repoblació forestal no és suficient, sobretot en clima mediterrani on es donen episodis de pluges torrencials amb precipitacions molt fortes en molt poc temps. En aquests casos en que la coberta vegetal no és suficient s'ha de recorre a obres estructurals com marges, correccions de llits de torrents o dics de contenció.

LA RESTAURACIÓ DE MARJADES

Des de temps passats s'han utilitzat els marges per a frenar la pèrdua de sòl ja que eliminen la pendent del terreny. D'aquesta manera s'aconseguien zones de cultiu amb sòl. Actualment, encara que moltes d'aquestes zones de cultiu s'han abandonat i han estat envaïts pel bosc, els marges continuen essent un element importantíssim per a la retenció del sòl. A més a més són també part del nostre patrimoni cultural.

Actualment des del Servei de Gestió Forestal es du a terme un important projecte de restauració hidrològic-forestal  "Restauració hidrológico-forestal en conques prioritàries de l'Illa de Mallorca (2009-2010)" que s'emmarca dins d'un conveni entre el Govern de les Illes Balears i el Ministeri de Medi Ambient.

Mitjançant aquest projecte s'estan restaurant marges deteriorats de zones d'antics cultius en vessants on, degut a les fortes pendents, la força erosiva de l'aigua d'escorrentia produeix pèrdues importants de sòl.

DICS DE CONTENCIÓ

Els objectius dels dics són:

-Regulació d'avingudes
-Defensa d'infraestructures
-Recàrrega d'aqüífers
-Defensa contra arrossegament de sòls.
-Seguretat de persones i béns