Torna

Salut ambiental

Programa de formació

 

Autorització de cursos (Annex IV), declaració responsable prèvia per a l’inici d’aquesta activitat de entitat formadora en cursos de operadors d’aparells de bronzejat artificial.

lazo_pdf.gif BOIB nº 140 de 25 de setembre de 2012:

1. Els operadors d’aparells de bronzejat artificial han de tenir un nivell de coneixements suficients i adequats per garantir una prevenció efectiva dels riscs per a la salut que es puguin derivar de l’exposició a radiacions ultraviolades. Quan no disposin d’alguna de les titulacions incloses en l’apartat 1 de l’annex II d’aquest Decret que els habiliti per al maneig dels aparells de bronzejat artificial, han d’haver superat un curs de formació previ, amb un mínim de 25 hores de durada, el programa del qual s’ha d’ajustar als continguts formatius inclosos en l’annex I d’aquest Decret.

2. Tenen validesa en el territori de les Illes Balears els documents acreditatius d’haver superat el corresponent curs de formació d’operadors d’aparells de bronzejat artificial, que hagin estat expedits en qualsevol estat membre de la Unió Europea.
 

Centres autoritzats:

  • DICONSAL: av.  Joan Miro, 20   C.P. 07014   Tel.  971 28 78 20
  • FUTTEC:  C/ Pasaje Soller, 4 A   C.P.  07081   Tel.  627 36 18 26
  • OLKA  FORMACION: C/ Antoni Jaume, 8 - 2º - 1ª. 07008 Ibiza Telf.971803225

go.gif Accés al formulari de declaració responsable prèvia per l’inici d’activitat d’entitat formadora en cursos d’operadors d’aparells de bronzejat artificial