Torna

Institut per a l'Educació de la Primera Infància

L'INSTITUT PER A L'EDUCACIÓ DE LA PRIMERA INFÀNCIA

L'Institut per a l'Educació de la Primera Infància (IEPI), adscrit a la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, és un òrgan creat al novembre de 2008 amb l’objectiu de coordinar totes les actuacions que tenen a veure amb la primera infància de la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

En aquest sentit, aquest institut esdevé l’òrgan encarregat de l’elaboració de plans i estudis, la gestió de programes i serveis, execució d'acords, assessorament, coordinació, investigació i consulta en relació amb l'organització i funcionament de la xarxa d'escoles infantils públiques, de la xarxa complementària a la xarxa d’escoles infantils públiques,  dels programes i serveis d'enfortiment de les capacitats educatives de les famílies dels infants d'edats corresponents a l'educació infantil i dels serveis educatius d'atenció primerenca (Equips d’atenció primerenca, EAP).

Les funcions específiques de l’institut, entre d’altres són:

 • Coordinar amb les diferents direccions generals de la Conselleria d'Educació i Formació Professional, les polítiques dedicades a la primera infància i desenvolupar les actuacions necessàries per al funcionament de la xarxa d'escoles infantils públiques i de la xarxa complementària a la xarxa d'escoles infantils públiques. 
 • Promoure, elaborar i implementar programes de col·laboració entre les diferents administracions, autonòmica, insular i local, per a la creació i consolidació de les places de primer cicle d'educació infantil. 
 • Promoure, elaborar i implementar acords de col·laboració entre les diferents administracions, autonòmica, insular i local, per al sosteniment dels centres educatius que formen part de la xarxa d'escoles infantils públiques de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 
 • Promoure, elaborar i implementar programes de col·laboració entre les diferents administracions per a la coordinació i assessorament del funcionament educatiu dels centres de la xarxa d'escoles infantils públiques sense perjudici de les funcions pròpies de la inspecció educativa. 
 • Promoure, elaborar i implementar programes de col·laboració entre diferents entitats privades titulars de centres de 1r cicle d’educació infantil  per a la coordinació i assessorament del funcionament educatiu dels centres de la xarxa complementària a la xarxa d'escoles infantils públiques .
 • Promoure, elaborar i implementar programes de col·laboració entre les diferents administracions i entitats pel que fa a les activitats, serveis i programes que tenguin com a objectiu l'enfortiment de les capacitats educatives de les famílies, a més de fer-ne la coordinació, l'assessorament i la implementació. 
 • Proposar la creació dels equips  d'atenció primerenca (EAP), com a serveis d'assessorament psicopedagògic dels centres i de les famílies i com a serveis per a la detecció, diagnosi i suport dels infants amb necessitats específiques de suport educatiu i la coordinació i implementació d'aquests.
 • Coordinar, col·laborar i cooperar, com a òrgan consultiu, amb els diversos estaments de l'Administració educativa en el disseny dels diferents plans d'actuació relacionats amb l'educació infantil, molt especialment amb el primer cicle d'educació infantil, i l'enfortiment de les capacitats educatives de les famílies amb infants d'edats que corresponen a aquesta etapa. 
 • Promoure models de conciliació de la vida familiar i laboral basats en recursos educatius i en concepcions del temps de vida familiar com un temps educatiu.
 • Promoure la possibilitat d'accés i participació de les famílies amb infants d'edats corresponents a l'educació infantil en els espais de vida ciutadana en general i en les manifestacions culturals en particular.

L’equip

En l’actualitat, l’equip de l'IEPI de la Conselleria d'Educació i Formació Professional està format per 7 membres amb seu a l'edifici de la Conselleria
Guillermo Font
 • Supervisió d’espais i instal·lacions en centres educatius de 1r cicle d'educació infantil
 • Assessorament tècnic per a la creació i consolidació de places de primer cicle d’educació infantil de titularitat pública
 • Assessorament tècnic a entitats privades per a la reconversió de centres que atenen infants de menys de 3 anys regularment en centres de 1r cicle d’educació infantil.
 • Manteniment de les eines de comunicació externa (web, seu electrònica, ….)
 • Coordinació interna lligat al procés d'autorització
Mateu Gual
 • Assessorament a tècnics municipals per a la posada en funcionament de centres de 1r cicle
 • Assessorament per a l'autorització de centres privats (titulacions, centres amb dificultats, …)
 • Coordinació de plans de formació, derivats de la normativa vigent, per a personal sense titulació 
 • Assessorament per al seguiment i gestió dels centres
 • Tramitació d’expedients d’ajuts
Rosa Mas
 • Coordinació dels EAP
 • Coordinació dels plans de formació
 • Elaboració de normativa i documents de referència per als EAP 
 • Coordinació amb el SAD
 • Coordinació amb salut i afers socials
Arnau Pascual
 • Establiment de xarxes terrritorials per al treball conjunt en l’àmbit de la primera infància
 • Impulsor de programes d'acompanyament familiar per infants no escolaritzats
 • Coordinació dels plans de formació per a centres educatius de primer cicle 
 • Coordinació amb salut i afers socials
 • Coordinació dels centres propis de la Conselleria
Miguel Rodriguez
 • Assessorament i suport als centres i entitats
 • Control de la documentació: producció i arxiu
 • Comunicació interna i externa
 • Tramitació d’expedients d’ajuts
 • Gestió econòmica del servei
Victoria Torrandell
 • Elaboració de convocatòries d’ajuts
 • Seguiment i control de els convocatòries d’ajuts
 • Elaboració de normativa i documents de referència per als centres educatius
 • Coordinació escolarització
 • Manteniment de les eines de comunicació (web, seu electrònica, ….)
Magdalena Collinge
 • Direcció