Es va constituir per Acord del Consell de Govern de 19 de juliol de 2021 (BOIB: NÚM. 96, DE 20 JULIOL 2021), modificat per l’Acord del Consell de Govern de 25 d’abril de 2022 (BOiB, 26 D’ABRIL).

És un òrgan co·legiat previst al segon apartat de l’article 5 de la Llei 4/2021, de 17 de desembre, de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que s’han de finançar amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Adscrita a la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura, però sense formar part de la seva estructura orgànica, la Comissió Interinsular té la composició següent:


a) President: el conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura.

b) Vocals:

— Quatre persones en representació del Govern de les Illes Balears, designades pel Consell de Govern.

— Una persona en representació de cada consell insular, designada d’acord amb les normes pròpies d’organització i funcionament.

— Una persona en representació de la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears, designada d’acord amb les normes pròpies d’organització i funcionament.


c) Secretari: el director de l’Oficina de Planificació i Coordinació d’Inversions Estratègiques.

A més està previst que el president pugui convocar a com assistents, amb veu però sense vot, altres persones que pel seu rang orgànic, representatiu o pels coneixements que tenguin sobre els assumptes a tractar es consideri necessari o convenient que hi assisteixin. 

Les seves funcions són les de possibilitar la participació de les institucions i entitats que en formen part en el procés d’elaboració —i, si s’escau, modificació— del Pla Estratègic Autonòmic, que el la Llei 4/2021 institueix com a instrument de planificació per aconseguir la transformació de les Illes Balears envers un nou model econòmic i social, d'acord amb els objectius generals del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, amb vista a assolir un ampli consens quant al seu contingut. Així mateix la Comissió podrà constituir un espai de diàleg i d’informació en el desenvolupament i execució del Pla.

Tenc un projecte!

Envia'ns el teu projecte. Si es tracta d'una iniciativa amb potencial transformador que encaixa amb els eixos estratègics definits pel Govern, cercarem sinergies amb altres projectes i t'ajudarem a augmentar-ne les opcions de rebre finançament.

Presenta el projecte