Manifestacions d'interès i consultes de mercat

El Govern d’Espanya ha obert, a través dels distints ministeris, l’oportunitat de presentar Manifestacions d'Interès (MDI) en diferents àmbits, amb l’objectiu d’identificar possibles iniciatives o projectes concrets a cada àmbit. Aquestes manifestacions o expressions d’interès contribueixen a aportar una visió més àmplia i plural per tal que el disseny de les línies pugui tenir en compte la diversitat i característiques dels possibles projectes.

Cal tenir en compte que la presentació d’un projecte a una MDI no suposa en cap cas una garantia en relació amb el seu finançament i tampoc no és un requisit haver participat d’una MDI per poder participar en futures convocatòries d’ajudes.

Tenc un projecte!

Envia'ns el teu projecte. Si es tracta d'una iniciativa amb potencial transformador que encaixa amb els eixos estratègics definits pel Govern, cercarem sinergies amb altres projectes i t'ajudarem a augmentar-ne les opcions de rebre finançament.

Presenta el projecte