Previsions: Calendari de les convocatòries MRR previstes al segon semestre 2022 (juliol - desembre 2022) - Format PDF - Format XLSConvocatòriesC13. Impuls a la PIME

Convocatòria d'ajudes a la transformació digital per a Associacions o Federacions d'Exportadors

22/07/2022

Associacions i federacions espanyoles d'exportadors reconegudes com a entitats col·laboradores de la Secretaria d'Estat de Comerç, segons estableix l'Ordre ITC/3690/2005, de 22 de novembre

Estatal

Obert

635551
C20. Pla Estratègic d'Impuls de la Formació Professional

Convocatòria d' ajudes per a la creació d'Unitats d'Orientació Professional (UOP) dependents del Programa Aula Mentor

02/09/2022

Entitats locals a les que es refereix l'article 3 de la llei 7/1985, així com les entitats locals d'àmbit territorial inferior al municipal instituïdes o reconegudes per les comunitats autònomes i les entitats públiques dependents de les entitats locals territorials.

Estatal

Obert

633059
C26. Pla de foment del sector de l'esport

Convocatòria d'ajudes per la millora i modernització de les instal·lacions esportives de les Illes Balears

26/09/2022

Entitats locals

Autonòmic

Obert

C17. Reforma institucional i enfortiment de les capacitats del sistema nacional de ciència, tecnologia i innovació

Convocatòria d'ajudes 2022 "Misiones Ciencia e Innovación", Programa Estatal per a Catalitzar la Innovació i el Lideratge Empresarial del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2021-2023

05/09/2022

Agrupacions de persones jurídiques definides en l'article 5.1 de l'Ordre CIN/373/2022 de 26 d'abril, constituïdes per empreses i que puguin dur a terme projectes de cooperació

Estatal

Obert

634303
C15. Connectivitat Digital, impuls de la ciberseguretat i desplegament del 5G

Convocatòria d'ajuts per a la realització de projectes del Programa d'Universalització d'Infraestructures Digitals per a Cohesió- Banda Ampla (Convocatòria - ÚNICO Banda ampla 2022)

18/07/2022

Persones jurídiques del sector privat que ostentin la condició d'operador degudament habilitat

Estatal

Obert

633889
C17. Reforma institucional i enfortiment de les capacitats del sistema nacional de ciència, tecnologia i innovació

Convocatòria corresponent al 2022 d'ajudes públiques a projectes en línies estratègiques del Pla Estatal d'Investigació Científica, Tècnica i d'Innovació 2021-2023

05/07/2022

Organismes d'investigació, les universitats i els seus instituts universitaris, instituts d'investigació sanitària, altres centres d'I+D+I, centres tecnològics d'àmbit estatal i empreses

Estatal

Obert

C17. Reforma institucional i enfortiment de les capacitats del sistema nacional de ciència, tecnologia i innovació

Convocatòria d'ajudes destinades al "Programa Tecnológico Aeronáutico", del Pla Estatal d'Investigació Científica i Tècnica i d'Innovació 2021-2023

Convocatòria 2022

28/07/2022

Agrupacions d'empreses en tres categories: PTA grans empreses, PTA PIMES i PTA grans projectes estratègics

EStatal

Obert

631314
C15. Connectivitat Digital, impuls de la ciberseguretat i desplegament del 5G

Convocatòria d’ajudes Programa d'Universalització d'Infraestructures Digitals per a la Cohesió UNICO - 5G  corresponent a l'any 2022

Acabada

Persones jurídiques que ostentin la condició d'operador, així com les agrupacions d'empreses que ostentin dita condició d'operador

Estatal

Tancat

C7. Desplegament i integració d'energies renovables

Convocatòria d’ajuts per a l’execució dels programes d’incentius per a la implantació d’energies renovables tèrmiques en diferents sectors de la economia

31/12/2023

Persones físiques, jurídiques, entitats i organismes públics

Autonòmic

Obert

C20. Pla Estratègic d'Impuls de la Formació Professional

Convocatòria d' ajuts per a alumnes i professors de cicles formatius de grau mitjà associats a la impartició del Pla Pilot de Reforç en Llengües Estrangeres en els Cicles Formatius de Grau Mitjà en centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Acabada

Alumnes i professors de cicles formatius de grau mitjà associats a la impartició del Pla Pilot de Reforç en Llengües Estrangeres en els Cicles Formatius de Grau Mitjà)

Autonòmic

Tancat

C25. Espanya hub audiovisual d'Europa (Spain AVS Hub)

Convocatòria 2022 d'ajudes del
Programa Projectes d'I+D de tecnologies audiovisuals i dels
videojocs - CDTI

12/07/2022

PIMES, segons la definició establerta en l'Annex I de l'Ordre
CIN/373/2022, de 26 d'abril

Estatal

Obert

629243
C17. Reforma institucional i enfortiment de les capacitats del sistema nacional de ciència, tecnologia i innovació

Convocatòria 2022 ajudes públiques per a les Infraestructures Científiques i Tècniques Singulars

Acabada

Organismes públics d'investigació, universitats públiques i els seus instituts universitaris i altres centres públics d'I+D que formen part del sector públic institucional i estan inscrits en l'Inventari d'Entitats del Sector Públic Estatal, Autonòmic i Local.

Estatal

Tancat

612812
C17. Reforma institucional i enfortiment de les capacitats del sistema nacional de ciència, tecnologia i innovació

Convocatòria 2022 ajudes destinades a nous projectes empresarials d'empreses innovadores (Programa NEOTEC)

05/07/2022

(Inici 20/05/2022)

Petites empreses innovadores

Estatal

Obert

627296
C14. Pla de modernització i competitivitat del sector turístic

Transformació digital i modernització de les entitats locals que formen part del "Camino de Santiago" integrades en la Xarxa de Destinacions Turístiques Intel·ligents (ICT/1528/2021)

Acabada

Agrupacions d'entitats locals

Estatal

Tancat

625878
C14. Pla de modernització i competitivitat del sector turístic

Programa d'ajudes per a la transformació digital i modernització de les entitats locals que formen part de la Xarxa de Destinacions Turístiques Intel·ligents (ICT/1527/2021)

Acabada

Ajuntaments, diputacions, consells insulars amb independència de la seva grandària i població.
Comarques o mancomunitats o altres entitats locals
Les agrupacions d'entitats locals

Estatal

Tancat

625864
C21. Modernització i digitalització del sistema educatiu, inclosa l'educació primerenca de 0 a 3 anys

Convocatòria d’ ajuts a la xarxa d’escoletes públiques de les Illes Balears per a l’any 2022

Acabada

Ajuntaments i els consells insulars de les Illes Balears i les entitats sense ànim de lucre dependents d'aquestes administracions que compleixin els requisits exigits.

Autonòmic

Tancat

 
C17. Reforma institucional i enfortiment de les capacitats del sistema nacional de ciència, tecnologia i innovació

Concessió d'ajudes públiques a projectes de prova de concepte, del Pla Estatal d'Investigació Científica, Tècnica i d'innovació per al període 2021-2023

Acabada

organismes d'investigació i de difusió de coneixements d'acord amb l'annex I de l'ordre CIN/417/2022

Estatal

Tancat

625205
C21. Modernització i digitalització del sistema educatiu, inclosa l'educació primerenca de 0 a 3 anys

Convocatòria de 4050 places per a la realització de cursos tutoritzats en línia per a la formació permanent del professorat sobre el nou currículum derivat de la Llei Orgànica 3/2020

Acabada

funcionaris docents d'ensenyaments en servei actiu o en excedència, o funcionaris docents en serveis especials, regulats per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig i funcionaris docents adscrits als Programes d'Acció Educativa a l'Exterior del Ministeri d'Educació i Formació Professional.

Estatal

Tancat

625695
C12. Política Industrial Espanya 2030

Convocatòria per a la concessió d’ajudes a projectes estratègics per a la transició industrial del sector farmacèutic i del sector de productes sanitaris, sota el PERTE SALUT de VANGUÀRDIA corresponent a l'any 2022

Acabada

Societats que no formen part del sector públic, que vinguin desenvolupant una activitat industrial durant un període d'almenys tres anys comptats fins la data de fi de termini de sol·licitud

Estatal Tancat 625152
C23. Noves polítiques públiques per a un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu

Convocatòria de subvencions per donar suport a la cobertura de vacants en sectors estratègics d'interès nacional mitjançant el finançament d'accions formatives que incloguin compromisos de contractació de persones desocupades per als anys 2022 i 2023

22/07/2022

(Inici 13/06/2022)

Empreses i entitats de formación que compleixin els criteris

Estatal Pendent 602462
C4. Conservació i restauració d'ecosistemes i biodiversitat

Convocatòria per a l’any 2022 de subvencions per a actuacions en la Reserva de la Biosfera Menorca

Acabada

a. El Consell Insular de Menorca, òrgan gestor de la Reserva de la Biosfera Menorca, a través de l'«Agència Menorca Reserva de Biosfera». b. Els municipis i les entitats locals de l'illa de Menorca. c. Associacions i ONGs amb seu social a Menorca. d. Entitats de Custòdia del Territori amb seu social a Menorca. e. Universitats i Entitats d'Investigació.

Autonòmic Tancat 625148
 
C3. Transformació ambiental i digital del sistema agroalimentari i pesquer

Convocatòria ajudes al Programa de suport per a l’aplicació d’agricultura de precisió i tecnologies 4.0 al sector agrícola i ramader 2021-2022

28/06/2022

31/10/2022

a. Persones físiques o jurídiques, de naturalesa privada o pública, que siguin titulars d'explotacions agrícoles i/o ramaderes sempre que tinguin la consideració de pime.

b. Persones físiques o jurídiques que prestin serveis agraris

Autonòmic Obert  
C3. Transformació ambiental i digital del sistema agroalimentari i pesquer

Convocatòria ajudes al Programa de suport a les inversions en eficiència energètica i energies renovables (biogàs i biomassa agrícola) 2021-2022

28/06/2022

31/10/2022

Persones físiques o jurídiques, de naturalesa privada o pública, que siguin titulars d'explotacions agrícoles i/o ramaderes

Autonòmic Obert  
C3. Transformació ambiental i digital del sistema agroalimentari i pesquer

Convocatòria ajudes per a inversions en bioseguretat vegetal 2021-2022

28/06/2022

31/10/2022

Persones físiques, jurídiques o els ens sense personalitat jurídica de les Illes Balears

Autonòmic Obert  
C3. Transformació ambiental i digital del sistema agroalimentari i pesquer

Convocatòria ajudes per a inversions en bioseguretat animal 2021-2023

28/06/2022

31/10/2022

Persones físiques, jurídiques o els ens sense personalitat jurídica de les Illes Balears

Autonòmic Obert  
C14. Pla de modernització i competitivitat del sector turístic

Convocatòria d’ajudes mitjançant un sistema de “bonus turístics“ amb l’objectiu d’incentivar la demanda dels serveis turístics i reactivar l'economia de les Illes Balears, mitjançant un sistema de “bonus turístics” per a la convocatòria 2022-2023

Des de l'1 de juny de 2022 fins al 30 de juny de 2022 a excepció del 23 al 26 de juny i del l'1 de setembre fins al 15 de novembre de 2022

Persones físiques que s'inscriguin a la plataforma habilitada a l'efecte https://bonusturistic.illesbalears.travel

Autonòmic Obert  
C22. Pla de xoc per a l'economia de les cures i el reforçament de les polítiques d'inclusió

Convocatòria de subvencions destinades a la millora de l'accessibilitat d'infraestructures i equipaments de les entitats locals de les Illes Balears

Acabada

Entitats locals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, així com entitats que en depenen o hi estan vinculades

Autonòmic Tancat 620912
C25. Espanya hub audiovisual d'Europa (Spain AVS Hub)

Convocatòria d'ajudes per a l'organització de festivals i certàmens cinematogràfics a Espanya per a l'any 2022

Acabada

Administració autonòmica i local, persones físiques i jurídiques que compleixin amb els requisits, i actuen com a promotors d'un festival o certamen cinematogràfic.

Estatal Tancat
C23. Noves polítiques públiques per a un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu

Convocatòria destinada a la requalificació de persones treballadores que hagin estat o estiguin incloses en expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO), per als exercicis pressupostaris 2022 i 2023, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

a) Tres terminis en l'exercici 2022:

1er i 2on acabats 

3er. Des del 3/10/22 al 15/11/22.

b) Dos terminis en l'exercici 2023:

1er. Des de el 10/04/23 al 25/09/23

2on. Des del 25/09/23 al 07/11/23

Empreses o grups empresarials que hagin aplicat o estiguin aplicant als seus treballadors un ERTO i tenir presència en almenys 2 CCAA.

Estatal Pendent 602123
C12. Política Industrial Espanya 2030

Convocatòria de concessió d'ajuda a projectes d'Investigació, Desenvolupament i Innovació en l'àmbit de la Indústria Connectada 4.0

Acabada

Societats que no formin part del sector públic i que desenvolupin una activitat industrial al menys tres anys abans de la data límit de sol·licitud de l'ajut i que compleixin totes les condicions establertes a l'article 4 de l'Ordre ICT/235/2022, de 23 de març

Estatal Tancat  
C5. Preservació de lespai litoral i els recursos hídrics

Convocatòria per a l’any 2022 de subvencions per a la millora de l’abastiment d’aigua i reducció de pèrdues a les xarxes en els municipis petits i mitjans de les Illes Balears.

Acabada

a) Els municipis de les Illes Balears de menys de 20.000 habitants.
b) Els Consorcis locals per als municipis de menys de 20.000 habitants.
c) Mancomunitats de municipis per als municipis de menys de 20.000 habitants.
d) Els ens del sector públic instrumental i les societats de capital públic que prestin el servei d’abastiment d’aigua a municipis de menys de 20.000 habitants

Autonòmic Tancat 619812
C12. Política Industrial Espanya 2030

Convocatòria d’ajuts a actuacions integrals de la cadena industrial del vehicle elèctric i connectat (PERTE VEC)

Acabada

Agrupacions sense personalitat jurídica que compleixin els requisits. Els membres de l'agrupació podran ser persones jurídiques, públiques o privades, amb personalitat jurídica pròpia, legalment constituïdes a Espanya

Estatal Tancat 615575
C12. Política Industrial Espanya 2030

Convocatòria de subvencions per al suport a la implementació de la normativa de residus i el foment de l’economia circular a les Illes Balears

Acabada

Consells insulars, municipis, mancomunitats de municipis, consorcis amb participació d'entitats locals que tenguin atribuïda la competència de prestar els serveis de recollida o de tractament de residus, gestors de residus.

Autonòmic Tancat  
C20. Pla estratègic d'impuls de la Formació Professional

Convocatòria d'ajudes a entitats locals territorials i entitats públiques dependents de les entitats locals territorials per a la creació de noves Aules Mentor

Acabada

Entitats locals a les que es refereix l'article 3 de la llei 7/1985 i entitats locals d'àmbit territorial inferior al municipal constituides o reconegudes per les comunitats autònomes i les entitats públiques dependents de les entitats locals territorials.

Estatal Tancat  
C3. Transformació ambiental i digital del sector agroalimentari i pesquer

Convocatòria anticipada de l'any 2022 d'ajuts per a l'execució de projectes d'innovació d'interès general per a grups operatius de l'Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles (AEI-Agri)

Acabada

Agrupacions d'almenys dues persones, físiques o jurídiques independents entre sí, que cumpleixin els requisits establerts

Estatal Tancat  
C25. Espanya hub audiovisual d'Europa (Spain AVS Hub)

Convocatòria d'ajudes per a la producció de curtmetratges sobre projecte

Acabada

Empreses productores independents

Estatal Tancat  
C20. Pla estratègic d'impuls de la Formació Professional

Concessió d'ajudes per a la formació de qualificació i requalificació de la població activa, vinculada prioritàriament a
qualificacions professionals en sectors estratègics i millora de les
capacitats per a la transició ecològica

Acabada

Empreses, agrupacions d’empreses, consorcis, organismes i entitats sectorials i entitats sense ànim de lucre

Estatal Tancat  
C25. Espanya hub audiovisual d'Europa (Spain AVS Hub)

Convocatòria d'ajudes generals per a la producció de llargmetratges sobre projecte

Acabada

Empreses productores independents, incloses les agrupacions d’interès econòmic i empreses productores no independents, incloses les agrupacions d’interès econòmic

Estatal Tancat  
C1. Pla de xoc de mobilitat sostenible, segura i connectada a entorns urbans i metropolitans

Convocatòria d'ajudes per a la transformació de flotes de transport de viatgers i mercaderies d'empreses privades prestadores de serveis de transport per carretera, així com d'empreses que realitzin transport privat complementari

30/04/2024

excepte activitat 4:

31/12/2023

Persones físiques o jurídiques de transport, publiques i privades (viatgers i mercaderies), que compleixin les condicions exigides per aquesta convocatòria

Autonòmic Obert  
C23. Noves polítiques públiques per a un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu

Convocatòria conjunta de subvencions «Programa SOIB Recerca i Innovació»

2023 

entre 1-30/03/ 2023

Centres i entitats d'investigació i de difusió de coneixements (públics, privats i universitats) 

Autonòmic Pendent 615068

C2. Pla de rehabilitació i regeneració urbana

Convocatària d'ajudes per a la rehabilitació d'edificis de titularitat pública

Acabada

Entitats locals, consells insulars que siguin titulars d'un immoble que compleixi les condicions exigides per aquesta convocatòria

Estatal Tancat 614583
C24. Revaloració de la Indústria Cultura

Convocatòria d'ajudes públiques per a la modernització de les petites i mitjanes empreses del sector del llibre

Acabada

Editorials, empreses distribuïdores, llibreries i empreses arts gràfiques que compleixin amb els requisits

Estatal Tancat  
C24. Revaloració de la Indústria Cultural

Convocatòria d'ajudes públiques per a digitalització
de continguts editorials

Acabada

Persones jurídiques i físiques (autònoms) amb residència fiscal permanent a Espanya i que tinguin com a activitat i objecte social, únic o entre d’altres, l’edició de llibres

Estatal Tancat 627295
C13. Impuls a la PIME

Convocatòria d'ajudes per a la digitalització de petites empreses, microempreses i persones en situació d'autoocupació (Programa Kit Digital)

15/09/2022

(Inici 15/03/2022)

Petites empreses i persones en situació d'autoocupació, el domicili fiscal de les quals estigui ubicat en territori espanyol, compreses al Segment I (empreses entre 10 i menys de 50 empleats)

Estatal Obert 612093
C25. Espanya hub audiovisual d'Europa (Spain AVS Hub)

Convocatòria d'ajuts selectius per a la producció de llargmetratges sobre projecte

Acabada

Empreses productores independents

Estatal Tancat 611610 
C9. Full de ruta de l'hidrogen renovable i la seva integració sectoria

Convocatòria del programa d'incentius a la cadena de valor innovadora i de coneixement de l'hidrogen renovable:

Programa d'incentius 4: Reptes de recerca bàsica fonamental, pilots innovadors i la formació en tecnologies habilitadores clau

Acabada

Empreses amb personalitat jurídica pròpia (incloses les associacions empresarials), els consorcis o agrupacions empresarials de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, amb o sense personalitat jurídica pròpia, el sector públic institucional de qualsevol Administració pública i els centres tecnològics d'àmbit estatal

Estatal Tancat 611299
C9. Full de ruta de l'hidrogen renovable i la seva integració sectoria

Convocatòria del programa d'incentius a la cadena de valor innovadora i de coneixement de l'hidrogen renovable:

Programa d'incentius 3: Grans demostradors d'electròlisis i projectes innovadors de producció d'hidrogen renovable

Acabada

Empreses amb personalitat jurídica pròpia (incloses les associacions empresarials), els consorcis o agrupacions empresarials de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, amb o sense personalitat jurídica pròpia, el sector públic institucional de qualsevol Administració pública i els centres tecnològics d'àmbit estatal

Estatal Tancat 611288
C9. Full de ruta de l'hidrogen renovable i la seva integració sectoria

Convocatòria del programa d'incentius a la cadena de valor innovadora i de coneixement de l'hidrogen renovable:

Programa d'incentius 2: Disseny, demostració i validació de mobilitat propulsada per hidrogen

Acabada

Empreses amb personalitat jurídica pròpia (incloses les associacions empresarials), els consorcis o agrupacions empresarials de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, amb o sense personalitat jurídica pròpia, el sector públic institucional de qualsevol Administració pública i els centres tecnològics d'àmbit estatal

Estatal Tancat 611279
C9. Full de ruta de l'hidrogen renovable i la seva integració sectoria

Convocatòria del programa d'incentius a la cadena de valor innovadora i de coneixement de l'hidrogen renovable:

Programa d'incentius 1: Capacitats, Avanços Tecnològics i implementació de línies d'assaig i/o fabricació 

Acabada

Empreses amb personalitat jurídica pròpia (incloses les associacions empresarials), els consorcis o agrupacions empresarials de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, amb o sense personalitat jurídica pròpia, el sector públic institucional de qualsevol Administració pública i els centres tecnològics d'àmbit estatal

Estatal Tancat 611276 
C9. Full de ruta de l'hidrogen renovable i la seva integració sectorial

Convocatòria del programa d'incentius a projectes pioners i singulars d'hidrogen renovable

Acabada

- Empreses amb personalitat jurídica pròpia

- Consorcis o Agrupacions empresarials de persones físiques o jurídiques, publiques o privades

- Sector públic institucional de qualsevol Administració pública

Estatal Tancat  
C26. Pla de foment del sector de l'esport

Convocatòria de subvencions per a clubs de futbol i SAD que es trobin inscrits a la competició de la màxima categoria femenina de futbol

Acabada

Clubs de futbol i SAD que estiguin inscrits a la competició de la màxima categoria femenina

Estatal

Tancat

 
C14. Pla de modernització i competitivitat del sector turístic

Convocatòria d'ajudes per al Programa "Experiencias Turismo España"

Acabada

- Associacions o Federacions legalment inscrites al Registre Nacional d'Associacions
- Fundacions, legalment inscrites en els registres corresponents.
- Agrupacions d'interès econòmic
- Empreses turístiques o pimes

Estatal Tancat  

C17. Reforma institucional i enfortiment de les capacitats del sistema nacional de ciència, tecnologia i innovació

Convocatòria d'ajuts en el marc de l'Acció Estratègica en Salut del Pla Estatal de Recerca Científica, Tècnica i d'Innovació per al període 2021-2023

Segons el tipus d'actuació (veure punt quint de l' extracte de la convocatòria)

Persones físiques i entitats que desenvolupin activitats d'R+D+I en Biomedicina o en Ciències i Tecnologies de la Salut

Estatal Obert 609489

C1. Pla de xoc de mobilitat sostenible, segura i connectada a entorns urbans i metropolitans

Convocatòria del programa d'incentius a projectes d'electrificació de flotes de vehicles lleugers (Programa MOVES FLOTAS)

Acabada

Tota mena d'empreses amb personalitat jurídica pròpia (Micro, Petita, Mitjana i Gran Empresa).

El sector públic institucional, a què es refereix l'article 2.2 de la Llei 40/2015 de 1 doctubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

Estatal Tancat  

C7. Desplegament i integració d'energies renovables

Convocatòria del programa d'incentius a projectes pilot singulars de comunitats energètiques (Programa CE IMPLEMENTA) (II)

Acabada

Persones jurídiques, públiques o privades, legalment constituïdes

Estatal Tancat  

C7. Desplegament i integració d'energies renovables

Convocatòria del programa d'incentius a projectes pilot singulars de comunitats energètiques (Programa CE IMPLEMENTA) (I)

Acabada

Persones jurídiques, públiques o privades, legalment constituïdes

Estatal Tancat  

C25. Espanya hub audiovisual d'Europa (Spain AVS Hub)

Convocatòria d'ajuts corresponents a l'any 2022 per a laboratoris i incubadores de creació i desenvolupament de projectes audiovisuals

Acabada

- Comunitats autònomes i els organismes i entitats que en depenen
- Entitats públiques que tinguen la consideració de Corporacions Locals i els organismes i entitats que en depenen
- Persones jurídiques amb residència legal o establiment a Espanya en el moment de la percepció efectiva de l'ajuda

Estatal

Tancat

 

C14. Pla de modernització i competitivitat del sector turístic

Convocatòria d'ajuts per a projectes de digitalització de «última milla» a empreses del sector turístic

04/07/2022

- Empreses del sector turístic
- Empreses l'activitat de les quals els permeti constituir-se en socis tecnològics i amb experiència demostrable a l'àmbit turístic.
- Associacions professionals i empresarials, l'objecte social i l'activitat de les quals tanqui relació directa amb el sector turístic.

Estatal Obert 630690 

C14. Pla de modernització i competitivitat del sector turístic

Convocatòria d'ajuts a organismes de recerca i de difusió de coneixements per a projectes de R+D per donar resposta als reptes de les destinacions turístiques

Acabada

Organismes de recerca i difusió de coneixements que compleixin els requisits de l'article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre

Estatal Tancat 623693

C17. Reforma institucional i enfortiment de les capacitats del Sistema Nacional de Ciència, Tecnologia i Innovació

Convocatòria d'ajuts a projectes de col·laboració publico-privada, del Programa Estatal per Impulsar la Investigació Científica tècnica i la seva transferència, del Pla Estatal de Recerca Científica, Tècnica i d'Innovació 2021-2023

Acabada

- Organismes públics de recerca

- Universitats públiques i els seus instituts universitaris

- Instituts de recerca sanitària

- Altres centres públics de R+D+i

- Centres Tecnològics d'àmbit estatal i Centres de Suport a la Innovació Tecnològica

- Universitats privades amb capacitat i activitat demostrada en R+D+i.

- Centres privats de R+D+i, amb personalitat jurídica pròpia i sense ànim de lucre

Estatal Tancat  

C23. Noves polítiques públiques per a un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu

Convocatòria de subvencions «SOIB Projectes territorials per a col·lectius vulnerables» per al període 2021-2023, destinat a l’execució de projectes d’inversió de noves polítiques públiques per a un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu

Acabada

- Les administracions locals de les Illes Balears, i les entitats dependents o vinculades.

- Entitats del tercer sector.

- Persones jurídiques sense finalitat de lucre amb seu a les Illes Balears.

- Mancomunitats de les Illes Balears.

- Empreses d'inserció

Autonòmic Tancat  

C23. Noves polítiques públiques per a un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu

Convocatòria de subvencions, per al període 2021-2023, destinada a finançar el programa «SOIB Qualificats - Primera experiència»

Acabada

 Els organismes i entitats de sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB):

1. Entitats públiques empresarials.

2. Societats mercantils públiques.

3. Fundacions del sector públic de la CAIB.

b) La Universitat de les Illes Balears (UIB) i les entitats que en depenen o hi estan vinculades.

Autonòmic

Tancat

 

C17. Reforma institucional i enfortiment de les capacitats del Sistema Nacional de Ciència, Tecnologia i Innovació

Convocatòria de concessió de les ajudes Ramón y Cajal i de les ajudes Juan de la Cierva-formación, del Pla Estatal de Recerca Científica, Tècnica i d'Innovació

Acabada

Organismes de recerca i difusió de coneixements d'acord amb la definició establerta a l'annex I

Estatal Tancat  

C3. Transformació ambiental i digital del sector agroalimentari i pesquer

Convocatòries 2022-2023 de les subvencions a agrupacions d'entitats que realitzin projectes en matèria de creixement blau al sector pesquer i de l'aqüicultura Acabada

- Entitats públiques o privades que tinguin en vigor un protocol general dactuació en matèria de creixement blau amb la Secretaria General de Pesca

- Qualsevol entitat pública o privada d'àmbit nacional relacionada amb el sector de la pesca i l'aqüicultura

Estatal Tancat  

C23. Noves polítiques públiques per a un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu

Convocatòria d'ajudes per una segona oportunitat dels treballadors autònoms o per compte propi per facilitar la transformació productiva cap a una economia verda i digital

Acabada

Treballadors autònoms o per compte propi que tinguin reconegut el dret a percebre la prestació per cessament d'activitat de la Seguretat Social

Autonòmic

Tancat

 

C23. Noves polítiques públiques per a un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu

Convocatòria de subvencions per al període 2021-2023 destinats a promocionar l’ocupació autònoma per abordar el repte demogràfic i facilitar la transformació productiva cap a una economia verda i digital Acabada

- Persones desocupades i inscrites en l'oficina corresponent del servei públic d'ocupació almenys des del dia abans del començament de l'activitat.

- Treballadors autònoms que estiguin d'alta en el règim especial de treballadors autònoms, règim especial per compte propi de la Seguretat Social que pertoqui o mutualitat del col·legi professional corresponent que compleixin els requisits de l'annex 2

Autonómic

Tancat 2022

Pendent 2023

 

C24. Revaloració de la Indústria Cultural

Convocatòria, pel procediment de tramitació anticipada de despesa, de les subvencions per donar suport als projectes d’inversió en infraestructures escèniques i musicals de les Illes Balears Acabada

Persones físiques o jurídiques, públiques o privades, amb ànim de lucre o sense, que siguin titulars d'un espai escènic o musical de les Illes Balears o que en siguin els gestors titulars, per delegació de la propietat

Autonòmic Tancat  

C24. Revaloració de la Indústria Cultural

Convocatòria per a la concessió d'ajuts públics per a modernització de les estructures de gestió artística en l'àmbit de les arts escèniques i de la música Acabada

Persones físiques i jurídiques, associacions no lucratives i fundacions i entitats públiques o privades de l'àmbit de les arts escèniques i de la música

Estatal Tancat  

C4. Conservació i restauració d'ecosistemes i biodiversitat

C5. Preservació de lespai litoral i els recursos hídrics

Convocatòria de subvencions de la Fundació Biodiversitat F.S.P., per al foment d'actuacions dirigides a la restauració d'ecosistemes fluvials i a la reducció del risc d'inundació als entorns urbans espanyols

Jornada de presentación 04/02/22

Acabada

Ajuntaments, Diputacions, Consells Insulars, Comarques o altres entitats que agrupin diversos municipis i Mancomunitats de municipis

Estatal Tancat  
C7. Reforma institucional i enfortiment de les capacitats del sistema
Nacional de Ciència, Tecnologia i Innovació
Concessió d'ajuts públics a projectes estratègics orientats a la transició ecològica ia la transició digital, del Pla Estatal de Recerca Científica, Tècnica i d'Innovació per al període 2021-2023 Acabada

Activitats professionals, científiques i tècniques vinculades als organismes de recerca i de difusió de coneixements dacord amb la definció establerta a la convocatòria (Annex I).

Estatal Tancat  
C13. Impuls a la PIME Convocatòria de subvencions del «Programa Innova Invest» de ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E. i la convocatòria de l'any 2021 Acabada

Empreses amb participació de capital estranger, en el marc del Programa Innova Invest de ICEX España Exportación e Inversi

Estatal Tancat  
C2. Pla de rehabilitació d'habitatge i regeneració urbana Convocatòria pública de subvencions per a actuacions del programa de rehabilitació energètica en edificis existents en municipis de repte demogràfic (Programa PREE 5000) 31/12/2023

Les persones físiques o jurídiques de naturalesa privada o pública legalment constituïdes que siguin propietàries d'edificis existents destinats a qualsevol ús i que estiguin ubicats a les Illes Balears.

Les comunitats de propietaris o agrupacions de comunitats de propietaris d'edificis residencials d'ús habitatge

Els propietaris que de forma agrupada siguin propietaris d'edificis

Les empreses de serveis energètics (ESE), o proveïdors de serveis energètics.

Les entitats locals

Les comunitats d'energies renovables i les comunitats ciutadanes d'energia

Autonòmic Obert  
C22. Pla de xoc per a l'economia de les cures i el reforçament de les polítiques d'inclusió Convocatòria de subvencions per a la realització de projectes d'innovació en matèria de prevenció de la institucionalització, desinstitucionalització i desenvolupament de serveis de suport comunitaris en l'àmbit de les cures de llarga durada Acabada Entitats del Tercer Sector d'Acció Social, Entitats de l'Economia Social i Entitats privades sense ànim de lucre que als seus estatuts tinguin com a finalitat dur a terme activitats relacionades amb els projectes a desenvolupar Estatal Tancat  
C18. Renovació i ampliació de les capacitats del Sistema Nacional de Salut

Convocatòria de subvencions per al desenvolupament de projectes de transformació relacionats amb la prevenció i el tractament a les addiccions que afectin l'àmbit territorial de dues o més comunitats o ciutats autònomes

Acabada Entitats privades sense ànim de lucre i d’àmbit estatal Estatal Tancat  
C11. Modernització de les administracions públiques

Convocatòria d'ajudes destinades a la transformació digital i modernització de les administracions de les entitats locals, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Acabada Ajuntaments dels municipis amb població superior a 50.000 habitants Estatal Tancat  
C20. Pla estratègic d'impuls de la Formació Professional

Convocatòria d'ajudes a entitats locals territorials i entitats públiques dependents de les entitats locals territorials per a la creació de noves Aules Mentor

Acabada Entitats locals territorials i entitats públiques dependents de les entitats locals territorials Estatal Tancat  
C13. Impuls a la PIME

Convocatòria d'ajudes de Suport a Agrupacions Empresarials innovadores

Acabada Agrupacions Empresarials Innovadores Estatal Tancat  
C13. Impuls a la PIME

Convocatòria d'ajudes per a l'obertura de mercats exteriors

Acabada Associacions i Federacions d'Exportadors, i Consells Reguladors d'indicacions geogràfiques Estatal Tancat  
C7. Desplegament i integració d'energies renovables

Convocatòria de subvencions NextG per a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial

31/12/2023 Sector residencial Autonòmic Obert  

C7. Desplegament i integració d'energies renovables (I1)

C8. Infraestructures elèctriques, promoció de xarxes intel·ligents i desplegament de la flexibilitat i emmagatzematge(I1)

Convocatòria de subvencions NextG per a instal·lacions d'autoconsum en el sector residencial, administracions públiques i el tercer sector

31/12/2023 Sector residencial, administracions públiques i el tercer sector Autonòmic Obert  

C7. Desplegament i integració d'energies renovables (I1)

C8. Infraestructures elèctriques, promoció de xarxes intel·ligents i desplegament de la flexibilitat i emmagatzematge(I1)

Convocatòria de subvencions NextG per a instal·lacions d'autoconsum en el sector serveis i altres sectors productius (EMPRESES)

31/12/2023 Sector serveis i altres sectors productius (EMPRESES) Autonòmic Obert  
C1. Pla de xoc de mobilitat sostenible, segura i connectada a entorns urbans i metropolitans

Programa MOVES III: Programa d'Incentius a la Mobilitat Eficient i Sostenible

31/12/2023 Empreses, Comunitats d'energies Autonòmic Obert 596419
C13. Impuls a la PIME Ajudes per a l'enfortiment dels sistemes de comunicació i serveis telemàtics en associacions i federacions d'exportadors i es procedeix a la seva convocatòria en l'any 2021, en el marc de el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Acabada Associacions i federacions reconegudes com a entitats col·laboradores de la Secretaria d’Estat de Comerç en virtut de l’Ordre ITC/3690/2005 de 22 de novembre.  Estatal Tancat  
C3. Transformació ambiental i digital del sistema agroalimentari i pesquer(I9) Subvencions per a l'adquisició i instal·lació de sistemes de seguiment electrònic remot (REM), per al compliment de l'obligació de desembarcament, per a la digitalització de la flota de petita escala i per al suport a el sector pesquer extractiu, aqüícola, comercialitzador i transformador en el marc de el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i es convoquen per a l'any 2021 Acabada Armadors de vaixells pesquers, associacions de el sector extractiu, aqüícola, comercialitzador i transformador, així com organitzacions de productors, PIME pesca i de l'aqüicultura Estatal Tancat  
C4. Conservació i restauració d'ecosistemes i la seva biodiversitat(I2 - Obj.69)

Subvencions de la Fundación Biodiversidad, F.S.P., a grans projectes transformadors d'índole científico-tècnica per a la promoció de la bioeconomia i la contribució a la transició ecològica, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i s'aprova la convocatòria corresponent a l'any 2021

Acabada

Entitats i organitzacions sense ànim de lucre.

Organismes públics d'investigació de l'Administració General de l'Estat i de les Comunitats Autònomes.

Universitats públiques i els seus instituts universitaris que estiguin inscrites en el Registre d'Universitats, Centres i Títols.

Col·legis professionals.

AAPP.

Societats de capital, les cooperatives i les societats de persones (regular col·lectiva i comanditària simple).

Altres persones jurídiques, públiques o privades.

Agrupacions de persones jurídiques, públiques o privades que, tot i no tenir personalitat jurídica, puguin dur a terme els projectes objecte de subvenció.

Estatal Tancat  
C4. Conservació i restauració d'ecosistemes i la seva biodiversitat (I2 - Obj.69)

Subvencions de la Fundación Biodiversidad, F.S.P., per donar suport als centres de rescat depositaris de especímens vius decomisats que contribueixen a la conservació de les espècies amenaçades de fauna i flora silvestres pel seu comerç ilegal incloses en el Conveni CITES, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i s'aprova la convocatòria corresponent a l'any 2021

Acabada

Entitats i organitzacions sense ànim de lucre.

Organismes públics d'investigació de l'Administració General de l'Estat i de les Comunitats Autònomes.

Universitats públiques i els seus instituts universitaris que estiguin inscrites en el Registre d'Universitats, Centres i Títols.

Col·legis professionals.

AAPP.

Societats de capital, les cooperatives i les societats de persones (regular col·lectiva i comanditària simple).

Altres persones jurídiques, públiques o privades.

Agrupacions de persones jurídiques, públiques o privades que, tot i no tenir personalitat jurídica, puguin dur a terme els projectes objecte de subvenció.

Estatal Tancat  
C4. Conservació i restauració d'ecosistemes i la seva biodiversitat (I1 - Obj.65 y 66)

Subvencions de la Fundación Biodiversidad, F.S.P., per donar suport a programes i projectes d'investigació en matèria de gestió de la biodiversitat, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i s'aprova la convocatòria corresponent a l'any 2021

Acabada

Entitats i organitzacions sense ànim de lucre.

Organismes públics d'investigació de l'Administració General de l'Estat i de les Comunitats Autònomes.

Universitats públiques i els seus instituts universitaris que estiguin inscrites en el Registre d'Universitats, Centres i Títols.

Col·legis professionals.

AAPP.

Societats de capital, les cooperatives i les societats de persones (regular col·lectiva i comanditària simple).

Altres persones jurídiques, públiques o privades.

Agrupacions de persones jurídiques, públiques o privades que, tot i no tenir personalitat jurídica, puguin dur a terme els projectes objecte de subvenció.

Estatal Tancat  
C4. Conservació i restauració d'ecosistemes i la seva biodiversitat (I2 - Obj.67 y 68)

Subvencions de la Fundación Biodiversidad, F.S.P., per al reforç de xarxes d'avaraments i rescat d'espècies marines, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i s'aprova la convocatòria corresponent a l'any 2021

Acabada

Entitats i organitzacions sense ànim de lucre.

Organismes públics d'investigació de l'Administració General de l'Estat i de les Comunitats Autònomes.

Universitats públiques i els seus instituts universitaris que estiguin inscrites en el Registre d'Universitats, Centres i Títols.

Col·legis professionals.

AAPP.

Societats de capital, les cooperatives i les societats de persones (regular col·lectiva i comanditària simple).

Altres persones jurídiques, públiques o privades.

Agrupacions de persones jurídiques, públiques o privades que, tot i no tenir personalitat jurídica, puguin dur a terme els projectes objecte de subvenció.

Estatal Tancat  
C4. Conservació i restauració d'ecosistemes i la seva biodiversitat (I3 - Obj 71)
C5.Preservación del espacio litoral y recursos hídricos (I2 - Obj. 77)

Subvencions de la Fundación Biodiversidad, F.S.P., per fomentar actuacions dirigides a la renaturalització i resiliència de ciutats espanyoles, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i s'aprova la convocatòria corresponent a l'any 2021

Acabada

Entitats i organitzacions sense ànim de lucre.

Organismes públics d'investigació de l'Administració General de l'Estat i de les Comunitats Autònomes.

Universitats públiques i els seus instituts universitaris que estiguin inscrites en el Registre d'Universitats, Centres i Títols.

Col·legis professionals.

AAPP.

Societats de capital, les cooperatives i les societats de persones (regular col·lectiva i comanditària simple).

Altres persones jurídiques, públiques o privades.

Agrupacions de persones jurídiques, públiques o privades que, tot i no tenir personalitat jurídica, puguin dur a terme els projectes objecte de subvenció.

Estatal Tancat  
C1. Pla de xoc de mobilitat sostenible, segura i connectada en entorns urbans i metropolitans (I2) Convocatòria del Programa d'incentius a projectes singulars en mobilitat elèctrica (Programa MOVES Projectes Singulars II) Acabada Tot tipus d'empresa (Micro, Petita, Mitjana i Gran Empresa), Universitats i Centres Privats d'Investigació i Desenvolupament i el Sector Públic Institucional Estatal Tancat  
C25. Espanya Hub audiovisual d'Europa (Spain AVS Hub) (I2) Ajudes per a la participació de pel·lícules españoles en festivals Acabada Productores espanyoles Estatal Tancat  
C16. Estratègia Nacional de Intel·ligència Artificial Convocatòria d'ajudes 2021 destinades a projectes d'investigació i desenvolupament en intel·ligència artificial i altres tecnologies digitals i la seva integració en les cadenes de valor Acabada

Empreses (no públiques)

Estatal Tancat  
C2. Pla de rehabilitació d'habitatge i regeneració urbana (I4) Concessió directa d'ajudes per a inversions a projectes singulars locals d'energia neta en municipis de repte demogràfic (PROGRAMA DUS 5000) 07/11/22

Les entitats locals 

Els organismes autònoms i entitats públiques dependents o vinculades a les entitats locals  

Les comunitats autònomes uniprovincials

Estatal Obert  
C13. Impuls a la PIME Línia d'emprenedoria digital en el sector de l'agroalimentació i el medi rural (préstecs) Acabada PIME Estatal Tancat  
C14. Pla de modernització i competitivitat del sector turístic Emprenedors digitals (préstecs)  Acabada PIME Estatal Tancat  
C24.Revalorització de la indústria cultural (I3) 8 beques del Museu Nacional d'Art Reina Sofia per a formació en pràctica institucional, agència cultural, projectes editorials i relacions amb comunitats per 2021-2023 Acabada Persones físiques que no desenvolupin activitat econòmica Estatal Tancat  
C2. Pla de rehabilitació d'habitatge i regeneració urbana (R1 i I6) Ajudes per a l'elaboració de projectes pilot de plans d'acció local de l'Agenda Urbana Espanyola Acabada Entitats locals (AAPP) Estatal Tancat  
C15. Connectivitat Digital, impuls de la ciberseguretat i desplegament del 5G Convocatòria d'ajudes per a la realització de projectes en el marc del Programa d'universalització d'infraestructures digitals per a la cohesió - Banda Ampla Acabada

Empreses:

PIME i persones físiques que desenvolupin activitat econòmica.

Gran empresa

Estatal Tancat  
C17. Reforma institucional i enfortiment de les capacitats del sistema nacional de ciència, tecnologia i innovació

Convocatòria de Medicina Personalitzada de Precisió del ISCIII

Acabada
Entitats o institucions sanitàries públiques o privades,
Organimes públics d'investigació, Universitats i instituts d'investigació sanitària
Estatal Tancat  
C18. Renovació i ampliació de les capacitats del Sistema Nacional de Salut Subvencions per a ajudes dins del Subprograma Estatal Infraestructures de l'Acció Estratègica en Salut 2017-2020 Acabada Persones jurídiques que no desenvolupin activitat econòmica Estatal Tancat  
C17. Reforma institucional i enfortiment de les capacitats del sistema nacional de ciència, tecnologia i innovació

Convocatòria 2021 d'ajudes a nous projectes empresarials d'empreses innovadores (programa NEOTEC)

Acabada Petites empreses innovadores Estatal Tancat  
C21. Modernització i digitalització del sistema educatiu, inclosa l'educació primerenca de 0 a 3 anys.

Ajuts per a la creació i consolidació de places públiques de primer cicle d'educació infantil de les Illes Balears

Acabada

Centres educatius de primer cicle d’educació infantil 

Centres privats que vulguin reconvertir-se en aquests

Autonòmic Tancat  
C17. Reforma institucional i enfortiment de les capacitats del sistema nacional de ciència, tecnologia i innovació

Ajudes per a equipamient científico-Tècnic 2021

Acabada Organismes públics d'investigació i universitats públiques amb capacitat i activitat demostrada en R+D (s'exclouen entitats en xarxa) Estatal Tancat  
C17. Reforma institucional i enfortiment de les capacitats del sistema nacional de ciència, tecnologia i innovació Convocatòria per a les nostres Infraestructures Científiques i Tècniques Singulars (ICTS) per finançar la construcció, desenvolupament, instrumentació, equipament i millora de les capacitats de les ICTS Acabada Infraestructures Científiques i Tècniques Singulars (ICTS) Estatal Tancat  
C17. Reforma institucional i enfortiment de les capacitats del sistema nacional de ciència, tecnologia i innovació

Ministeri de Ciència i Innovació. Programa Tecnològic Aeronàutic (PTA)

Acabada Empreses i consorcis empresarials. PTA Grans Empreses o PTA PIME Estatal Tancat  
C17. Reforma institucional i enfortiment de les capacitats del sistema nacional de ciència, tecnologia i innovació

Convocatòria, per a l'any 2021, del procediment de concessió d'ajuts a projectes d'R+D+I en línies estratègiques, en col·laboració publico-privada, del Programa Estatal d'R+D+I Orientada als Reptes de la Societat, al marc del Pla Estatal d'Investigació Científica i Tècnica i d'Innovació 2017-2020

Acabada Organismes públics d'investigació.
Universitats públiques i Instituts d'investigació sanitària.
Altres centres públics d'R + D + I, amb personalitat jurídica pròpia.
Centres tecnològics d'àmbit estatal i centres de suport a la innovació tecnològica d'àmbit estatal.
Universitats privades amb capacitat i activitat demostrada en R + D.
Centres privats d'R + D + I, amb personalitat jurídica pròpia i sense ànim de lucre.
Empreses (societats mercantils) independentment de la seva forma jurídica.
Associacions empresarials sectorials.
Estatal Tancat  
C17. Reforma institucional i enfortiment de les capacitats del sistema nacional de ciència, tecnologia i innovació

Convocatòria per a l'any 2021 del procediment de concessió d'ajudes a Projectes d'R + D + I per a la realització de «Proves de Concepte», en el marc del Programa Estatal d'R + D + I Orientada als Reptes de la Societat, del Pla Estatal d'Investigació Científica i Tècnica i d'Innovació 2017-2020

Acabada Universitats, centres públics d'R + D + I, centres tecnològics i entitats públiques i privades sense ànim de lucre vinculades a la ciència, la tecnologia, la investigació i la innovació. Estatal Tancat  
C19. Pla Nacional de Competències Digitals (digital skills)

Convocatòria per a la concessió de subvencions públiques per a l'execució de programes de formació d'àmbit estatal, per a l'adquisició i millora de competències professionals relacionades amb els canvis tecnològics i la transformació digital, dirigits prioritàriament a les persones ocupades, en el marc del Pla de Recuperació , Transformació i Resiliència

Acabada Entitats de formació, públiques o privades (empreses) titulars d'aules o instal·lacions per a formació presencial o plataformes digitals. Estatal Tancat  
C23. Noves polítiques públiques per a un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu

Convocatòria per a la concessió de subvencions públiques per a l'execució de programes de formació d'àmbit estatal, dirigits prioritàriament a les persones ocupades de l'àmbit sectorial del Turisme, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Acabada Entitats de formació, públiques o privades (empreses) titulars d'aules o instal·lacions per a formació presencial o plataformes digitals. Estatal Tancat  
C16. Estratègia Nacional d'Intel·ligència Artificial

Programa Misions d'I+D en Intel·ligència Artificial per finançar projectes d'empreses en IA en sectors estratègics 

Acabada Empreses Estatal Tancat  
C20. Pla estratègic d'impuls a la Formació Professional

Ajudes destinades a la realització de projectes d'innovació i investigació aplicades i transferència del coneixement en Formació Professional 

Acabada Centres educatius espanyols sostinguts amb fons públics de Formació Professional.
Empreses registrades com a centres de Formació Professional per a l'Ocupació, i que comptin amb la deguda autorització a l'efecte.
Les empreses i entitats que prestin suport als centres de Formació Professional.
Estatal Tancat  
C12. Política Industrial Espanya 2030 (I2) Convocatòria de concesió d’ajudes a plans d’innovació i sostenibilitat en l’àmbit de la indústria manufacturera  Acabada Gran empresa, PIME i persones físiques que desenvolupin activitat Estatal Tancat  
C17. Reforma institucional i enfortiment de les capacitats del sistema nacional de ciència, tecnologia i innovació Convocatòria 2021 del Programa Missions Ciència i Innovació del CDTI  Acabada

Agrupacions d'empreses de dues categories:

Missions "Grans Empreses": Agrupació constituïda per entre 3 i 8 empreses, almenys dues d'elles autònomes. L'agrupació ha d'estar liderada per una gran empresa i comptar amb una PIME.
Missions "PIMES": Agrupació constituïda per entre 3 i 6 empreses, almenys dues d'elles autònomes. Totes han de ser PIME, liderades per una Mitjana Empresa.

Estatal Tancat  
C17. Reforma institucional i enfortiment de les capacitats del sistema nacional de ciència, tecnologia i innovació Programa Tecnològic d'Automoció Sostenible (PTAS)  Acabada Agrupacions d'empreses constituïdes per entre 3 i 8 empreses, almenys dues d'elles autònomes. L'agrupació ha d'estar liderada per una empresa gran o mitjana i comptar, al menys, amb una PIME entre els socis. Estatal Tancat  
C12. Política Industrial España 2030 Convocatòria d'ajudes a projectes de desenvolupament i innovació en l'àmbit de la Indústria Connectada 4.0 (Activa_Financiación)  Acabada Societats que no formin part de el sector públic.
PIMES que desenvolupin una activitat industrial productiva durant un mínim de 3 anys.
No estar en crisi
Estatal Tancat  
C3. Transformació ambiental i digital del sistema agroalimentari i pesquer Convocatòria d'ajudes a projectes de recerca en el sector pesquer i d’aqüicultura Acabada Persones jurídiques que no desenvolupin activitat econòmica Estatal Tancat  
C14. Pla de modernització i competitivitat del sector turístic Convocatòria extraordinària 2021 del Pla de Sostenibilitat Turística en destins per a entitats locals Acabada Entitats Locals (AAPP) Estatal Tancat  
C14. Pla de modernització i competitivitat del sector turístic Ajudes per a l'enfortiment de l'activitat comercial en zones turístiques en el marc de el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Acabada Persones jurídiques que no desenvolupin activitat econòmica Estatal Tancat  
C13. Impuls a la PIME Ajudes per al suport de l'activitat comercial en zones rurals en el marc de el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Acabada PIME Estatal Tancat  
C1. Pla de xoc de mobilitat sostenible, segura i connectada en entorns urbans i metropolitans Convocatòria de 2021 del Programa d'ajuts a municipis per a la implantació de zones de baixes emissions i transformació sostenible de l'transport Acabada Municipis de més de 50.000 habitants i capitals de província (AAPP) Estatal Tancat  
C13. Impuls a la PIME Ajudes per al suport a mercats, zones urbanes comercials, comerç no sedentari i canals curts de comercialització en el marc de el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Acabada Persones jurídiques que no desenvolupin activitat econòmica Estatal Tancat  

(*) Les dates límit assenyalades per a la presentació de sol·licituds tenen caràcter orientatiu, per la qual cosa és recomanable que els usuaris les verifiquin consultant les convocatòries oficials completes, a les quals poden accedir a cadascun dels portals esmentats, o des d'aquesta mateixa pàgina, a través de 'Enllaç a la convocatòria'.

Enllaços que també poden ser-li d'interès

Tenc un projecte!

Envia'ns el teu projecte. Si es tracta d'una iniciativa amb potencial transformador que encaixa amb els eixos estratègics definits pel Govern, cercarem sinergies amb altres projectes i t'ajudarem a augmentar-ne les opcions de rebre finançament.

Presenta el projecte