Pressupost

Per tal de desenvolupar les diferents estratègies, s’han estimat els recursos econòmics necessaris a partir del cost aproximat de les diferents línies d’actuació o projectes identificats fins ara. Es tracta, per tant, d’un escenari orientatiu, ja que, forma part d’una Estratègia oberta a la inclusió d’altres projectes, com també pot donar-se el cas que alguns dels projectes identificats no s’acabin concretant tenint en compte que les opcions de finançament no estan tancades a hores d’ara. 


El global de la inversió estimada que permetrà dur a terme les estratègies plantejades és de 4.640 milions d’euros. L’Eix 2_Sostenibilitat és el que concentra una part significativa dels recursos estimats com a necessaris (2.322 milions d’euros), en concret el 50 % del total, cosa que posa de manifest la prioritat que representa la transició ecològica i les polítiques mediambientals en l’Estratègia d’Inversions Illes Balears 2030.

EIX ESTRATÈGIA NÚM. LÍNIES D'ACTUACIÓ O PROJECTES IDENTIFICATS

IMPORT  (milions d'euros)

EIX 1 Diversificació econòmica

16

674
E01 Creixement intel·ligent i ecosistemes d’innovació 10 492
E08 Economia blava per a la Mediterrània 6 182
Eix 2 Sostenibilitat 28 2.322
E02 Hidrogen verd, energia de futur 6 164
E05 Mobilitat sostenible i descarbonitzada 7 1.220
E07 Energies renovables i canvi climàtic 11 253
E10 Cicle de l’aigua 4 685
Eix 3 Competitivitat 25 761
E03 Balears MedTech 6 139
E11 Marketplace IB i digitalització del teixit productiu 9 162
E12 Model turístic i circularitat 10 460
Eix 4 Cohesió social 21 883
E04 Resiliència sistema sociosanitari i nou model d’atenció a la cronicitat i la dependència 9 440
E06 Educació, formació per a noves competències i polítiques d’ocupació 8 285
E09 Habitatge i regeneració urbana 4 158
Total general 90 4.640

Aquest protagonisme de l’Eix 2_Sostenibilitat té a veure també amb la categorització que s’ha fet de les estratègies per eixos transversals en funció de la seva major contribució a un dels objectius estratègics i amb el fet que sota aquest eix s’inclouen dues de les estratègies que preveuen mobilitzar un major volum de recursos, com són l’estratègia E05_Mobilitat sostenible i descarbonitzada, amb inversions de gran envergadura com la del projecte del Tramvia de la Badia de Palma, i l’estratègia E10_Cicle de l’aigua, que requereix d’importants inversions tant en matèria d’abastiment com de sanejament, entre d’altres.

L’Eix 4_Cohesió social és el segon en volum d’inversió prevista (883 milions d’euros), ja que aglutina les inversions en infraestructures de caràcter social: sanitat, educació, serveis socials i habitatge. Per la seva part, els eixos E01_Diversificació econòmica i E03_Competitivitat concentren, entre els dos, aproximadament una tercera part dels recursos, però no per això són menys importants: el seu menor pes relatiu té a veure amb el fet que, en alguns casos, es tracta d’estratègies associades a inversions de caràcter més intangible o que no requereixen de grans infraestructures. 

El quadre següent recull les possibles opcions de finançament que podrien contribuir a l’engegada i desenvolupament de les estratègies identificades.

Distribució del pressupost

Tenc un projecte!

Envia'ns el teu projecte. Si es tracta d'una iniciativa amb potencial transformador que encaixa amb els eixos estratègics definits pel Govern, cercarem sinergies amb altres projectes i t'ajudarem a augmentar-ne les opcions de rebre finançament.

Presenta el projecte