Els objectius estratègics que deriven de la missió i la visió són també prou clars i ajuden a definir els quatre eixos transversals que orienten l’Estratègia d'Inversions Illes Balears 2030:

  • Assolir una economia més resilient i un model productiu més diversificat i innovador.
  • Dur a terme una transició ecològica cap a un model de creixement més sostenible i equilibrat territorialment.
  • Promoure una economia més digital, més productiva i generadora de valor afegit.
  • Garantir una transició justa i un creixement inclusiu que no deixi ningú enrere.

A partir d’aquests objectius generals, l’Estratègia d'Inversions Illes Balears 2030 s’estructura en base quatre eixos transversals:

  • Eix 1 - Diversificació econòmica
  • Eix 2 - Sostenibilitat
  • Eix 3 - Competitivitat
  • Eix 4 - Cohesió social

Eix 1 - Diversificació econòmica Eix 2 - Sostenibilitat Eix 3 - Competitivitat Eix 4 - Cohesió social

Aquests són, per tant, els objectius estratègics amb els quals s’ha d’alinear l’actuació de les administracions públiques i de la resta d’agents per tal de respondre als reptes que tenim al davant com a societat. Uns objectius que encaixen perfectament amb les prioritats del Pla de recuperació per a Europa i que estan en consonància amb el Pla de recuperació, transformació i resiliència del Govern d’Espanya. Aquest alineament d’objectius amb els plans europeu i espanyol suposa una oportunitat per avançar més ràpidament en el full de ruta establert.

Els quatre eixos transversals s’expliquen a partir de diferents àmbits d’actuació que representen les principals possibilitats d’intervenció per tal d’assolir els objectius fixats. Encara que alguns dels àmbits d’actuació plantejats podrien respondre també a algun altre dels objectius i trobar encaix, per tant, en un altre dels eixos transversals, a continuació s'esbossa a nivell esquemàtic la distribució per eixos dels 25 àmbits d’actuació identificats.

Tenc un projecte!

Envia'ns el teu projecte. Si es tracta d'una iniciativa amb potencial transformador que encaixa amb els eixos estratègics definits pel Govern, cercarem sinergies amb altres projectes i t'ajudarem a augmentar-ne les opcions de rebre finançament.

Presenta el projecte