Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

30/12/2011

Llei 9/2011, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2012

HISENDA I PRESSUPOSTS

BOIB núm. 195 Ext., de 30 de desembre de 2011

Afectada per:

Correcció d'errades advertides a les versions catalana i castellana de la Llei 9/2011, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2012, publicada en el BOIB núm. 195, de dia 30 de desembre de 2011 BOIB núm. 33, de 3 de març de 2012

 

Llei 3/2012, de 30 d'abril, de mesures tributàries urgents BOIB núm. 68, de 12 de maig de 2012

 

Llei 10/2012, d'1 d'agost de concessió d'un crèdit extraordinari per poder atendre despeses inajornables amb càrrec als pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears de l'exercici de 2012 BOIB núm. 115, de 9 d'agost de 2012

Llei 15/2012, de 27 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2013 BOIB núm. 195, de 29 de desembre de 2012

Llei 13/2017, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018 BOIB ext. núm. 160, de 29 de desembre de 2017

Llei 19/2019, de 30 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020 BOIB núm. 175, de 31 de desembre de 2019

Per a més informació podeu descarregar el següent document