Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

31/12/2013

Llei 8/2013, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2014

HISENDA I PRESSUPOSTS

BOIB núm. 181, de 31 de desembre de 2013

Afectada per:

Correcció d'errades advertides en les versions catalana i castellana de la Llei 8/2013, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2014 BOIB núm. 21, d'11 de febrer de 2014

Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l'Estat BOIB núm. 77, de 7 de juny de 2014

Llei 19/2019, de 30 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020 BOIB núm. 175, de 31 de desembre de 2019

 

 

 

Per a més informació podeu descarregar el següent document