Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

23/12/2004

Llei 8/2004, de 23 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública

HISENDA I PRESSUPOSTS

BOIB núm. 186 de 2004

Afectada per:

Correcció d'errades observat en la Llei 8/2004, de 23 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública, publicada en el BOIB núm. 186, de 30 de desembre de 2004, núm. d'edicte 23331, en la versió catalana i castellana (pàgines 22 i 109 respectivament) BOIB núm. 057 de 2005

Llei 13/2005, de 27 de desembre de mesures tributàries i administratives BOIB núm. 196 de 2005

Llei 16/2006, de 17 d'octubre, de Règim jurídic de les llicències integrades d'activitat de les Illes Balears BOIB núm. 152 de 2006

Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears BOIB núm. 186 Ext. de 2006

Llei 22/2006, de 19 de desembre, de reforma de l'impost sobre successions i donacions BOIB núm. 184 de 2006

Llei 25/2006, de 27 de desembre, de mesures tributàries i administratives BOIB núm. 188 de 2006

Llei 6/2007, de 27 de desembre de mesures tributàries i economicoadministratives BOIB núm. 196 de 2007

Llei 9/2009, de 21 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2010 BOIB núm. 189 de 2009

Decret llei 6/2011, de 2 de desembre, de Mesures Tributàries Urgents BOIB núm. 183 de 2011

Llei 9/2011, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2012 BOIB núm. 195 Ext. de 2011

Llei 3/2012, de 30 d'abril, de mesures tributàries urgents BOIB núm. 068 de 2012

Llei 15/2012, de 27 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2013 BOIB núm. 195 de 2012

Llei 6/2013, de 7 de novembre, de pesca marítima, marisqueig i aqüicultura a les Illes Balears BOIB núm. 156 de 2013

Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl BOIB núm. 043 de 2014

Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l'Estat BOIB núm. 077 de 2014

Llei 3/2014, de 17 de juny, del sistema de finançament definitiu dels Consells Insulars BOIB núm. 087 de 2014

STC 122/2016, de 23 de juny de 2016 BOE núm. 181 de 2016

Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears BOIB núm. 160 Ext. de 2017

Per a més informació podeu descarregar el següent document