Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

28/06/1990

Llei 8/1990, de 28 de juny, sobre la compilació del Dret Civil de Balears

DRET CIVIL

Llei 8/1990, de 28 de juny, sobre la compilació del Dret Civil de Balears BOCAIB núm. 086 de 1990

Afectada per:

Recurs d'inconstitucionalitat nº 2401/90, plantejat pel President del Govern, contra determinats preceptes de la Llei del Parlament de Balears 8/1990, de 28 de juny BOCAIB núm. 144 de 1990

Recurs d'inconstitucionalitat nº 2401/90, plantejat pel President del Govern, contra determinats preceptes de la Llei 8/1990, de 28 de juny, del Parlament de Balears BOCAIB núm. 034 de 1991

Decret legislatiu 79/1990, de 6 de setembre, pel qual s'aprova el text refós de la Compilació del Dret Civil de les Illes Balears BOCAIB núm. 120 de 1990

TC, providencia de 29 octubre 1990

TC (Pleno), auto núm. 434/1990 de 11 diciembre

Pleno. Sentencia 156/1993, de 6 de mayo. Recurso de inconstitucionalidad 2.401/1990. Promovido por el Gobierno de la Nación contra el artículo único del texto refundido de la Compilación de Derecho Civil de las Islas Baleares, aprobado por Decret Legislativo 79/1990, de 6 de septiembre, del Gobierno Balear, en la medida en que da redacción a los artículos 2, párrafo primero y 52 de dicho cuerpo normativo