Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

08/07/1997

Llei 6/1997, de 8 de juliol, del Sòl Rústic de les Illes Balears

TERRITORI I URBANISME

BOCAIB núm. 88 de 1997

Afectada per:

Correcció d'error advertit a la publicació de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del Sòl Rústic de les Illes Balears BOCAIB núm. 89 de 1997

Llei 9/1997, del 22 de desembre, de diverses mesures tributàries i administratives BOCAIB núm. 161 de 1997

Llei 6/1999, de 3 d'abril, de les Directrius d'Ordenació Territorial de les Illes Balears i de mesures tributàries BOCAIB núm. 48 de 1999  

Llei 9/1999, del 6 d'octubre, de mesures cautelars i d'emergència relatives a l'ordenació del territori i l'urbanisme a les Illes Balears BOCAIB núm. 128 de 1999

Llei 25/2006, de 27 de desembre, de mesures tributàries i administratives BOIB núm. 188 de 2006

Decret llei 2/2012, de 17 de febrer, de mesures urgents per a l'ordenació urbanística sostenible BOIB núm. 26 Ext. (500)de 2012

Llei 7/2012, de 13 de juny de mesures urgents per a l'ordenació urbanística sostenible BOIB núm. 91 de 2012

Llei 12/2014, de 16 de desembre, agrària de les Illes Balears BOIB núm. 175 de 2014

Decret llei 1/2016, de 12 de gener, de mesures urgents en matèria urbanística BOIB núm. 6 Ext. de 2016

Decret llei 2/2016, de 22 de gener, de modificació del Decret llei 1/2016, de 12 de gener, de mesures urgents en matèria urbanística BOIB núm. 11 de 2016

Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears BOIB núm. 160 Ext. de 2017

Llei 6/2018, de 22 de juny, per la qual es modifiquen diverses normes de l’ordenament jurídic de les Illes Balears en matèria de turisme, de funció pública, pressupostària, de personal, d’urbanisme, d’ordenació farmacèutica, de transports, de residus i de règim local, i s’autoritza el Govern de les Illes Balears per aprovar determinats textos refosos BOIB núm. 78 de 2018

Per a més informació podeu descarregar el següent document