Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

31/12/2020

Llei 3/2020, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021

HISENDA I PRESSUPOSTS

BOIB núm. 216, de 31 de desembre de 2020

Afectada per:

Correcció d’una errada advertida en les versions catalana i castellana de la Llei 3/2020, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021, publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 216, de 31 de desembre de 2020 BOIB núm. 18, d'11 de febrer de 2021

Acord del Consell de Govern de 22 de febrer de 2021 pel qual es modifica l’annex 21, coeficients correctors del mòdul COVID-19 i Mòduls econòmics de la distribució de fons públics per al sosteniment de centres educatius privats concertats de les Illes Balears per a l’any 2021, de la Llei 3/2020, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021 BOIB núm. 26, de 23 de febrer de 2020