Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

26/03/2003

Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

BOIB núm. 44 de 2003

Afectada per:

Llei 10/2003, de 22 de desembre, de mesures tributàries i administratives BOIB núm. 179 Ext. de 2003

Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 112 de 2010

Llei 12/2010, de 12 de novembre, de modificació de diverses lleis per a la transposició a les Illes Balears de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de desembre, del Parlament Europeu i del Consell, relativa als serveis en el mercat interior BOIB núm. 171 de 2010

Llei 7/2012, de 13 de juny, de mesures urgents per a l'ordenació urbanística sostenible BOIB núm. 91 de 2012

Llei 9/2012, de 19 de juliol, de modificació de la llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 106 de 2012 

Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 8 de 2015 

Llei 12/2015, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2016 BOIB núm. 189 Ext. de 2015

Llei 1/2016, de 3 de febrer, de modificació de la Llei 3/1986, de 29 d'abril, de normalització lingüística a les Illes Balears BOIB núm. 18 de 2016

Llei 6/2018, de 22 de juny, per la qual es modifiquen diverses normes de l’ordenament jurídic de les Illes Balears en matèria de turisme, de funció pública, pressupostària, de personal, d’urbanisme, d’ordenació farmacèutica, de transports, de residus i de règim local, i s’autoritza el Govern de les Illes Balears per aprovar determinats textos refosos BOIB núm. 78 de 2018

Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears BOIB núm. 15 de 2019

Per a més informació podeu descarregar el següent document