Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

12/04/1984

Llei 2/1984, de 12 d'abril, sobre allotjaments extrahotelers

TURISME

Llei 2/1984, de 12 d'abril, sobre allotjaments extrahotelers BOCAIB núm. 8 de 1984

Afectada per:

Llei 6/1989, de 3 de maig, sobre la funció inspectora i sancionadora en matèria de turisme BOCAIB núm. 71 de 1989

Llei 2/1999, de 24 de març, general turística de les Illes Balears BOCAIB núm. 041 de 1999  

Llei 12/2010, de 12 de novembre, de modificació de diverses lleis per a la transposició a les Illes Balears de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de desembre, del Parlament Europeu i del Consell, relativa als serveis en el mercat interior BOIB núm. 171 de 2010