Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

31/12/2019

Llei 19/2019, de 30 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020

HISENDA I PRESSUPOSTS

BOIB núm. 175, de 31 de desembre de 2019

Afectada per:

Correcció d’una errada advertida en les versions catalana i castellana de la Llei 19/2019, de 30 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020, publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 175, de 31 de desembre de 2019 BOIB núm. 15, de 4 de febrer de 2020

Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 BOIB ext. núm. 84, de 15 de maig de 2020

Versió consolidada (en procés d'actualització)