Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

27/12/2000

Llei 15/2000, de 27 de desembre, de Pressuposts Generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2001

HISENDA I PRESSUPOSTS

Llei 15/2000, de 27 de desembre, de Pressuposts Generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2001 BOIB núm. 159 de 2000

Afectada per:

Llei 12/2001, de 22 de juny, de modificació de la Llei 15/2000, de 27 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 2001 BOIB núm. 077 de 2001

Decret legislatiu 1/2005, de 24 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 098 de 2005

Per a més informació podeu descarregar el següent document