Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

22/12/1993

Llei 11/1993, de 22 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 1994

HISENDA I PRESSUPOSTS

Llei 11/1993, de 22 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 1994 BOCAIB núm. 159 Ext. de 1993

Afectada per:

Llei 9/1995, de 21 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 1996 BOCAIB núm. 162 de 1995

Llei 3/2002 de 17 de maig, d'Estadística de les Illes Balears BOIB núm. 064 de 2002

Llei 10/2003, de 22 de desembre, de mesures tributàries i administratives BOIB núm. 179 Ext. de 2003

Decret legislatiu 1/2005, de 24 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 098 de 2005

Llei 1/2011, de 24 de febrer, de transformació de fundacions del sector públic sanitari de les Illes Balears i de determinació del règim jurídic de les fundacions públiques sanitàries BOIB núm. 030 Ext. de 2011

 

Per a més informació podeu descarregar el següent document