Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

22/12/1989

Llei 11/1989, de 22 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma per a 1990

HISENDA I PRESSUPOSTS

Llei 11/1989, de 22 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma per a 1990 BOCAIB núm. 162 Ext. de 1989

Afectada per:

Llei 10/2003, de 22 de desembre, de mesures tributàries i administratives BOIB núm. 179 Ext. de 2003

Decret legislatiu 1/2005, de 24 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 098 de 2005

Per a més informació podeu descarregar el següent document