Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

22/12/2003

Llei 10/2003, de 22 de desembre, de mesures tributàries i administratives

HISENDA I PRESSUPOSTS

Llei 10/2003, de 22 de desembre, de mesures tributàries i administratives BOIB núm. 179 Ext. de 2003

Afectada per:

Llei 8/2004, de 23 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública BOIB núm. 186 de 2004

Llei 13/2005, de 27 de desembre, de mesures tributàries i administratives BOIB núm. 196 de 2005

Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions BOIB núm. 196 de 2005

Llei 16/2006, de 17 d'octubre, de Règim jurídic de les llicències integrades d'activitat de les Illes Balears BOIB núm. 152 de 2006

Llei 25/2006, de 27 de desembre, de mesures tributàries i administratives BOIB núm. 188 de 2006

Llei 3/2008, de 14 d'abril, de creació i regulació de l'Agència Tributària de les Illes Balears BOIB núm. 56 de 2008

Llei 4/2008, de 14 de maig, de mesures urgents per a un desenvolupament territorial sostenible a les Illes Balears BOIB núm. 68 de 2008

Decret llei 3/2009, de 29 de maig, de mesures ambientals per impulsar les inversions i l'activitat econòmica a les Illes Balears BOIB núm. 078 de 2009

Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears BOIB núm. 002 de 2011

Llei 9/2011, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2012 BOIB núm. 195 Ext. de 2011

Decret llei 2/2012, de 17 de febrer, de mesures urgents per a l'ordenació urbanística sostenible BOIB núm. 26 Ext. (500) de 2012

Llei 7/2012, de 13 de juny, de mesures urgents per a l'ordenació urbanística sostenible BOIB núm. 091 de 2012

Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l'Estat BOIB núm. 077 de 2014

Llei 3/2014, de 17 de juny, del sistema de finançament definitiu dels Consells Insulars BOIB núm. 087 de 2014

Per a més informació podeu descarregar el següent document