Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

23/12/2002

Llei 10/2002, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2003

HISENDA I PRESSUPOSTS

Llei 10/2002, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2003 BOIB núm. 156 de 2002

Afectada per:

Decret legislatiu 1/2005, de 24 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 098 de 2005

Per a més informació podeu descarregar el següent document