Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

16/06/2020

Decret llei 10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears

SERVEIS SOCIALS

BOIB ext. núm. 109, de 16 de juny de 2020

Afectat per:

Correcció de l'errata advertida en la publicació de la versió catalana Decret llei 10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears BOIB núm. 112, de 20 de juny de 2020

Resolució del Parlament de les Illes Balears per la qual es valida el Decret Llei 10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears (RGE núm. 9697/20) BOIB núm. 119, de 7 de juliol de 2020

Decret llei 12/2020, de 28 d’agost, pel qual es modifica el règim transitori per a la percepció de determinades prestacions establertes en el Decret llei 10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears, es modifica el Decret llei 11/2020, de 10 de juliol, pel qual s’estableix un règim sancionador específic per fer front als incompliments de les disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19, i es modifiquen les exigències de personal en les residències de persones grans per atendre les conseqüències de la pandèmia de la COVID-19 BOIB núm. 150, de 29 d’agost de 2020

Decret llei 14/2020, de 9 de desembre, de mesures urgents en determinats sectors d’activitat administrativa BOIB núm. 206, de 10 de desembre de 2020

Llei 3/2020, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021 BOIB núm. 216, de 31 de desembre de 2020

Decret llei 1/2021, de 25 de gener, pel qual s’aproven mesures excepcionals i urgents en l’àmbit de l’impost sobre estades turístiques a les Illes Balears per a l’exercici fiscal de 2021, de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, en matèria de renda social garantida i en altres sectors de l’activitat administrativa BOIB núm. 11, de 26 de gener de 2021

Decret llei 8/2021, de 30 d’agost, pel qual es modifiquen el Decret llei 10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears, i el Decret 84/2010, de 25 de juny, pel qual es regulen els criteris per calcular la capacitat econòmica amb la finalitat d’establir la participació econòmica de les persones beneficiàries de les prestacions assistencials que formen part de la Xarxa Pública d’Atenció a la Dependència de les Illes Balears, i per concretar les prestacions econòmiques del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència BOIB núm. 118, de 31 d'agost de 2021

Per a més informació podeu descarregar el següent document