Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

23/01/2004

Decret 5/2004, de 23 de gener, del president de les Illes Balears pel qual es regula el règim de suplències dels consellers

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

Decret 5/2004, de 23 de gener, del president de les Illes Balears pel qual es regula el règim de suplències dels consellers BOIB núm. 017 de 2004 (DEROGAT)

Afectat per:

Llei 5/2015, de 23 de març, de racionalització i simplificació de l'ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 044 de 2015

Decret 4/2015, de 19 de maig, del president de les Illes Balears, pel qual es deroguen diversos decrets en matèria d'atribució i de delegació de competències BOIB núm. 076 de 2015