Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

21/07/1983

Decret 47/1983, de dia 21 de juliol, pel qual es delega en el Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori la facultat d'impugnar per la via contenciosa els actes i els acords de les corporacions locals en matèria d'urbanisme

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

Decret 47/1983, de dia 21 de juliol, pel qual es delega en el Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori la facultat d'impugnar per la via contenciosa els actes i els acords de les corporacions locals en matèria d'urbanisme BOCAIB núm. 2 de 1983

Afectat per:

Llei 5/2015, de 23 de març, de racionalització i simplificació de l'ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 044 de 2015

Decret 85/2015, de 23 d'octubre, pel qual es deroguen diversos decrets en compliment de la disposició addicional única de la Llei 5/2015, de 23 de març, de racionalització i simplificació de l'ordenament legal i reglamentari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 155 de 2015