Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

10/03/2006

Decret 4/2006, de 10 de març, del president de les Illes Balears, de delegació de la competència per concedir el premi regulat en el Decret 7/2006, de 3 de febrer, per haver obtingut nivells de coneixements de català superiors als exigits per ingressar en

LLENGUA

Decret 4/2006, de 10 de març, del president de les Illes Balears, de delegació de la competència per concedir el premi regulat en el Decret 7/2006, de 3 de febrer, per haver obtingut nivells de coneixements de català superiors als exigits per ingressar en la funció pública BOIB núm. 037 de 2006 (DEROGAT)

Afectat per:

Llei 9/2012, de 19 de juliol, de modificació de la llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 106 de 2012

Llei 5/2015, de 23 de març, de racionalització i simplificació de l'ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 044 de 2015

Decret 4/2015, de 19 de maig, del president de les Illes Balears, pel qual es deroguen diversos decrets en matèria d'atribució i de delegació de competències BOIB núm. 076 de 2015