Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

08/03/2002

Decret 34/2002, de dia 8 de març , pel qual es modifica el decret 86/2000, de 6 de juny, de modificació del decret 192/1996, de 25 d'octubre, d'organització del Servei Balear de la Salut i de Creació de l'empresa pública GESMA

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ SALUT

Decret 34/2002, de dia 8 de març , pel qual es modifica el decret 86/2000, de 6 de juny, de modificació del decret 192/1996, de 25 d'octubre, d'organització del Servei Balear de la Salut i de Creació de l'empresa pública GESMA BOIB núm. 033 de 2002

Afectat per:

Decret 155/2003, d'1 d'agost, pel qual es modifica la composició del Consell d'Administració de l'empresa pública GESMA, regulada en el Decret 34/2002, de dia 8 de març BOIB núm. 112 de 2003

Llei 9/2011, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2012 BOIB núm. 195 Ext. de 2011