Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

22/02/1989

Decret 18/1989, de 22 de febrer, pel qual es regulen el contingut i la tramitació dels projectes d'inversió en immobilitzat immaterial

HISENDA I PRESSUPOSTS

Decret 18/1989, de 22 de febrer, pel qual es regulen el contingut i la tramitació dels projectes d'inversió en immobilitzat immaterial BOCAIB núm. 35 de 1989

Afectat per:

Decret 127/1995, de 9 de novembre, pel qual es desenvolupen determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la CAIB BOCAIB núm. 142 de 1995