Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

14/12/1989

Decret 156/1989, de 14 de desembre, regulant el procediment de constitució i devolució de fiances davant la Tresoreria General de la C.A.I.B.

HISENDA I PRESSUPOSTS

BOCAIB núm. 9 de 1990

Afectat per:

Decret 147/2000, de 10 de novembre, sobre contractació de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 141 de 2000

Decret 13/2019, de 7 de març, pel qual es regula el règim jurídic de les garanties i dels dipòsits custodiats per la Dipositaria de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 32 de 2019

 

Per a més informació podeu descarregar el següent document