Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

16/12/1993

Decret 128/1993, de 16 de desembre, sobre comptabilitat i rendició de comptes de les empreses públiques de la CAIB

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ HISENDA I PRESSUPOSTS

Decret 128/1993, de 16 de desembre, sobre comptabilitat i rendició de comptes de les empreses públiques de la CAIB BOCAIB núm. 155 de 1993

Afectat per:

Decret 115/1997, de 6 de setembre de 1997, pel qual es desenvolupen determinats aspectes de la Llei de Finances i de les lleis de Pressuposts Generals de la CAIB BOCAIB núm. 117 de 1997  

Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 122 de 2004

 


Per a més informació podeu descarregar el següent document