Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

16/01/1992

Decret 1/1992, de 16 de gener, pel qual es desplega l'apartat 3r de la disposició addicional primera de la Llei 11/1991, de 13 de desembre, de Pressuposts Generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 1992 i pel qual es modifica en part el Decret 102/1990, de 13 de desembre, d'aprovació del Reglament de la Llei 13/1990

HISENDA I PRESSUPOSTS \ JOC

Decret 1/1992, de 16 de gener, pel qual es desplega l'apartat 3r de la disposició addicional primera de la Llei 11/1991, de 13 de desembre, de Pressuposts Generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 1992 i pel qual es modifica en part el Decret 102/1990, de 13 de desembre, d'aprovació del Reglament de la Llei 13/1990 BOCAIB núm. 008 de 1992