Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

30/01/1998

Decret 11/1998, de 30 de gener, relatiu a l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries o d'altra mena envers la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, pels beneficiaris de subvencions

HISENDA I PRESSUPOSTS

Decret 11/1998, de 30 de gener, relatiu a l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries o d'altra mena envers la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, pels beneficiaris de subvencions BOCAIB núm. 019 de 1998 

Afectat per:

Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 122 de 2004