Torna

Distinció Cornelivs Atticvs

CONVOCATÒRIES DEL CORNELIVS ATTICVS

 

 

-Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Esports de dia 8 de setembre de 1997, per la qual es convoca la concessió de les Distincions Cornelius Atticus, a una vida dedicada a l’esport de les Illes Balears (BOIB núm.124 de 04/10/1997).

-Ordre del Conseller D’educació, Cultura I Esports de dia 28 de setembre de 1998, per la qual es convoca la concessió de les distincions Cornelius Atticvs, a una vida dedicada a l’esport de les Illes Balears (BOIB núm. 131 de 13/10/1998).

-Ordre del conseller de Treball i Benestar Social, de dia 5 de novembre de 1999, per la qual es convoca la concessió de les Distincions Cornelius Atticus 1999, a una vida dedicada a l’Esport de les Illes Balears (BOIB núm.145 de 20/11/1999).

-Ordre del conseller de Treball i Benestar Social, de dia 22 de desembre de 1999, per la qual s’amplia el termini per a la presentació de propostes a les Distincions Cornelius Atticus, establert a l’Ordre del conseller de Treball i Benestar Social, de dia 5 de novembre de 1999 (BOCAIB núm. 145 del 20-11-99), perla qual es convoca la concessió de les Distincions Cornelius Atticus 1999, a una vida dedicada a l’Esport de les Illes Balears(BOIB núm. 5 de 11/01/2000.

-Ordre de la consellera de Benestar Social, de dia 27 d’octubre de2000, per la qual es convoca la concessió de les Distincions Cornelius Atticvs 2000, a una vida dedicada a l’Esport de les Illes Balears(BOIB núm.139 de 14/11/2000).

Totes les ordres anteriors aprovaven un Reglament on al punt 1.b s’establia: “Haver dedicat un temps superior a 20 anys al desenvolupament esportiu Balear, salvant-ne les excepcions que puguin donar-se per causes extraordinàries.” I al punt 7 s’establia: ”Sols es podran atorgar un màxim de tres distincions anuals.”

-Ordre de la consellera de Benestar Social, de dia 17 d’octubre de2001, per la qual es convoca la concessió de les Distincions Cornelius Atticvs 2001, a una vida dedicada a l’Esport de les Illes Balears (BOIB núm.129 de 27/10/2001).

Aquesta ordre modifica els punts 1.b i 7 del Reglament que queden així:

1.b)”Haver dedicat un temps superior a 25 anys al desenvolupament esportiu de les Illes Balears, salvant-ne les excepcions que puguin donar-se per causes extraordinàries.”

7)”Sols es podrà atorgar una distinció anual. Dàltra banda, el jurat estarà facultat  per declarar deserta aquesta distinció.”

-Ordre de la consellera de Benestar Social, de dia 7 d’octubre de2002, per la qual es convoca la concessió de les Distincions Cornelius Atticvs 2002, a una vida dedicada a l’Esport de les Illes Balears (BOIB núm.125 de 17/10/2002).

-Ordre de la consellera de Presidència i Esports, de dia 14 d’octubre de 2003, per la qual es convoca la concessió de la Distinció Cornelius Atticvs 2003, a una vida dedicada a l’esport de les Illes Balears (BOIB núm.148 de 25/10/2003)

-Resolució de la consellera de Presidència i Esports d’11 d’octubre de 2004, per la qual es convoca la concessió de la distinció Cornelius Atticvs 2004, a una vida dedicada a l’esport de les Illes Balears ( BOIB núm. 147 de 21/10/2004).

-Resolució de la consellera de Presidència i Esports de 13 d’octubre de 2005, per la qual s’estableix la convocatòria de la concessió de la distinció Cornelius Atticvs 2005, a una vida dedicada a l’esport de les Illes Balears ( BOIB núm.158 de 22/10/2005).

-Resolució de la consellera de Presidència i Esports de 10 d’octubre, de 2006, per la qual s’estableix la convocatòria de la concessió de la distinció Cornelius Atticvs 2006, a una vida dedicada a l’esport de les Illes Balears (BOIB núm. 150 de 24/10/2006).

-Resolució del conseller d’Esports i Joventut de 8 d’octubre de2007 per la qual s’estableix la convocatòria de la concessió de la distinció Cornelius Atticvs 2007 a una vida dedicada a l’esport de les Illes Balears  ( BOIB núm. 155 de 16/10/2007).

- Resolució del conseller d’Esports i Joventut de 6 d’octubre de2008 per la qual s’estableix la convocatòria de la concessió de la distinció Cornelivs Atticvs 2008 a una vida dedicada a l’esport de les Illes Balears (BOIB núm.148 EXT. de 20/10/2008).

-Resolució del conseller de Presidència 20 d’octubre de 2010 per la qual s’estableix la convocatòria de la concessió de la distinció Cornelius Atticus 2010 a una vida dedicada a l’esport de les Illes Balears  ( BOIB núm. 160 de 04/11/2010).

-Resolució del conseller de Presidència de 12 de novembre de2010 per la qual es modifica la Resolució de 20 d’octubre de2010 del conseller de Presidència per la qual s’estableix la convocatòria de la concessió de la distinció Cornelius Atticus 2010 a  una vida dedicada a l’esport de les Illes Balears (BOIB núm.168 de 18/11/2010).

Modifica el punt vuitè de l’annex 1 de la Resolució del conseller de Presidència de 20 d’octubre de 2010 per la qual s’estableix la convocatòria de la concessió de la distinció Cornelius Atticus 2010 a una vida dedicada a l’esport de les Illes Balears, que queda redactat en els termes següents: Només es pot atorgar una distinció ordinària anualment. El jurat està facultat per declarar deserta aquesta distinció. D’altra banda, el jurat, una vegada presentats els corresponents currículums esportius, pot proposar directament l’atorgament de la distinció, amb caràcter extraordinari, a una o més persones en les quals concorrin causes excepcionals en virtut de la seva trajectòria professional i de la transcendència i els especials mèrits esportius que les facin mereixedores d’aquesta distinció. Aquesta distinció, per a la qual no regeix el que disposa el punt setè anterior, es lliurarà en un acte públic que organitzarà el govern de les Illes Balears.

 -Resolució del conseller de Turisme i Esports de 18 d’octubre de 2011 per la qual s’estableix la convocatòria de la concessió de la distinció Cornelius Atticus 2011 a una vida dedicada a l’esport de les Illes Balears (BOIB núm. 165 de 03/11/2011).

-Resolució del conseller de Turisme i Esports de 15 d’octubre de 2012 per la qual s’estableix la convocatòria de la concessió de la distinció Cornelius Atticus 2012 a una vida dedicada a l’esport de les Illes Balears (BOIB núm. 156 de 25/10/2012).

-Resolució del conseller de Turisme i Esports per la qual s’estableix la convocatòria de concessió de la distinció Cornelius Atticus 2013 a una vida dedicada a l’esport de les Illes Balears (BOIB núm.139 de 10/10/2013).

-Resolució del conseller de Turisme i Esports per la qual s’estableix la convocatòria de concessió de la distinció Cornelius Atticus 2014 a una vida dedicada a l’esport de les Illes Balears (BOIB núm.142 de 16 d’octubre de 2014).

-Resolució de la consellera de Participació, Transparència i Cultura per la qual s’estableix la convocatòria de concessió de la distinció Cornelius Atticus 2015 a una vida dedicada a l’esport de les Illes Balears (BOIB núm.154 de 22 d’octubre de 2015).

-Resolució de la consellera de Transparència, Cultura i Esports per la qual s'estableix la convocatòria de concessió de la distinció Cornelius Atticus 2016 a una vida dedicada a l'esport de les Illes Balear (BOIB núm. 132 de 18 d'octubre de 2016).

-Proposta de resolució del director general d'Esports i Joventut i Resolució de la consellera de Cultura, Participació i Esports, per la qual s'estableix la convocatòria de concessió de les distincions, Cornelius Atticus 2017, en categoria masculina i en categoria femenina a una vida dedicada a l'esport de les Illes Balears (BOIB núm 131 de 26 d'octubre de 2017).