Torna

Distinció Cornelivs Atticvs

BOCAIB núm. 27, de 29 de febrer de 1996

Conselleria de Cultura, Educació i Esports

Núm. 3921

 

Decret 22/1996, de 25 de febrer, pel qual es crea la distinció Cornelius Atticus, una vida dedicada a l’esport de les Illes Balears

 

La primera notícia sobre una activitat esportiva a Mallorca ens ha arribat indirectament gràcies a la troballa a les excavacions de Pol·lèntia (Alcúdia) d’una lauda romana. Aquesta lauda està dedicada a l’atleta del pancraci Cornelius Atticus, qui, per aquest fet, esdevé el primer esportista de les Illes Balears del qual tenim coneixement. L’esport del pancraci era un tipus de lluita lliure que en l’època romana va tenir una gran acceptació, particularment a Pol·lèntia, on va despertar l’entusiasme dels aficionats. L’activitat de Cornelius Atticus en aquest esport va assolir un gran ressò, fins al punt que va tenir el privilegi de ser immortalitzat, mitjançant una lauda amb una bella inscripció poètica com a record de les seves fetes. Atès tot això, el Consell de les Illes Balears considera convenient reconèixer i retre homenatge de manera explícita a tots aquells que han dedicat la seva vida i els seus esforços a l’esport balear.

 

Per tant, a proposta del conseller de Cultura, Educació i Esports, havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de dia 15 de febrer de 1996,

 

DECRET

 

Article 1

 

 Es crea la distinció Cornelius Atticus en reconeixement a les persones que han dedicat la seva vida a la pràctica o la promoció de l’esport de les Illes Balears.

 

Article 2

 

La distinció s’ha d’atorgar mitjançant Acord del Consell de Govern, a proposta del conseller de Cultura, Educació i Esports (BOCAIB núm. 27, de 29/02/1996).

 

Article 3

 

Pot presentar la proposta la Conselleria de Cultura, Educació i Esports, a iniciativa pròpia o de les diverses entitats esportives i sempre, en ambdós casos, amb la presentació prèvia del currículum esportiu de la persona proposada.

 

Disposició final primera

 

Es faculta el conseller de Cultura, Educació i Esports perquè dicti les disposicions necessàries per desenvolupar i executar el que disposa aquest Decret.

 

Disposició final segona

 

Aquest Decret comença a vigir el mateix dia en què es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

 Palma, 15 de febrer de 1996

 

El president                                           El conseller de Cultura, Educació i Esports

Cristòfol Soler i Cladera                       Bartomeu Rotger Amengual