Torna

Direcció General de Transports

SUBSTITUCIÓ D’UN VEHICLE ADSCRIT A UNA AUTORITZACIÓ DE TRANSPORT PÚBLIC DE MERCADERIES JA EXISTENT.

Transport de mercaderies en vehicles de més de 3500 kg de MMA.

En el supòsit de tramitació per part d’una gestoria/representant, s’haurà de presentar el document de poder o mandat de representació corresponent.

La sol·licitud s’ha de fer telemàticament a través de la Seu Electrònica del Ministeri de Foment.

REQUISITS:

1. El vehicle s’ha de trobar matriculat a Espanya i disposar d’ell en propietat, arrendament financer o arrendament ordinari.

2. L’antiguitat mitja de la flota adscrita a l’autorització després de la substitució d’un vehicle, no podrà superar la que dita flota tenia abans.

El còmput de l’antiguitat mitja es realitzarà vehicle a vehicle, de tal manera que l’antiguitat vindrà determinada en relació al vehicle més vell.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

a) En el cas de què es disposi el vehicle/s mitjançant arrendament ordinari, s’haurà d’aportar el contracte corresponent amb una empresa arrendadora.

b) Document d’ingrés de la taxa.

c) Taxa certificat. Només per a vehicles amb una MMA superior a 6 tones i una capacitat de càrrega que excedeixi de 3,5 tones, inclosos els caps tractors, per a l’emissió del certificat per presentar davant la Prefectura Provincial de Trànsit per a la matriculació i/o transferència (art. 106 Llei 66/1997, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i d’ordre social).