Torna

Direcció General de Transports


Conductors

 

Certificat per a conductors de països no comunitaris

 


 Introducció. S'estableix l'obligatorietat del certificat de conductor per als conductors nacionals d'un tercer país no pertanyent a la Unió Europea quan hagin de conduir vehicles, ja siguin públics o privats complementaris, dedicats al transport de mercaderies o de viatgers en autobús per compte d'altri.

 

 


Destinataris.
 Han de sol·licitar un certificat de conductor les empreses titulars d'autoritzacions de transport públic o privat complementari, de mercaderies o de viatgers en autobús, que contractin a conductors nacionals de tercers països no pertanyents a la Unió Europea. 

 

Requisits.  Per emetre l'esmentat certificat:

- L'empresa que contracti a conductors nacionals de tercers països no pertanyents a la Unió Europea ha de ser titular d'autorització de transport públic o privat complementari en vigència.

- Permís de conducció del conductor en vigor i, quan es tracti d'un permís emès per una autoritat distinta de l'espanyola, un informe de la Prefectura Provincial de Trànsit que acrediti la validesa del permís de conduir presentat.

  Documentació. Mitjançant original i fotocòpia per acarar o bé mitjançant fotocòpia acarada per un organisme oficial o fedatari públic.

Sol·licitud de certificat per a conductor extra comunitari

 

 Normativa. BOE 273/2006, núm. ref.: 19826: Reial decret 1225/2006, de 27 d'octubre, pel qual es modifica el Reglament de la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres, aprovat pel Reial decret 1211/1990, de 28 de setembre.

Ordre FOM/3399/2002, de 20 de desembre, per la qual s'estableix un certificat de conductor per a la realització de l'activitat de transport per conductors de tercers països.