Torna

Direcció General de Transports

Qualificació inicial CAP

PROVES PER OBTINDRE EL CERTIFICAT D’APTITUD PROFESSIONAL ACREDITATIU DE LA QUALIFICACIÓ INICIAL MODALITAT ORDINARIA I MODALITAT ACCELERADA DE VIATGERS I MERCADERIES

Per conduir determinats vehicles de viatgers i mercaderies, es necessari acreditar que s’obtingut la qualificació inicial en la modalitat ordinària (280 h) o accelerada (140 h), que es reconeixerà a aquelles persones que en un termini no superior a sis mesos, comptadors des de l'acabament del curs de formació, han superat un examen sobre les matèries incloses en l'annex I del Reial decret 1032/2007 de 20 de juliol, pel qual es regula la qualificació inicial i la formació continua dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera.

Requisits dels aspirants

Els aspirants a l'obtenció de la qualificació inicial només poden concórrer a les proves que convoquin i duguin a terme els òrgans competents en el territori on tenen la residència habitual, amb independència del lloc on hagin realitzat el curs preceptiu, llevat que obtinguin l'autorització de l'òrgan convocant en un territori distint, per causa degudament justificada.

Convocatòria de les proves

El calendari de les esta publicat a la Resolució del conseller de Territori, Energia i Mobilitat, per la qual es convoquen les proves per a l’obtenció del certificat d’aptitud professional acreditativa de la qualificació inicial dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera, que s’han de dur a terme a l’ant 2018 a es illes de Mallorca, Eivissa i Formentera (BOIB num. 140 de 16 de novembre de 2017). Es convoquen sis cops a l'any, obrint-se un termini d'inscripció no inferior a 15 dies en relació a cada una de les convocatòries.

Les sol·licituds poden presentar-se:

 • A la seu de la Direcció General de Mobilitat i Transports situada al carrer d'Eusebi Estada, 28
 • A la seu del Consell Insular d'Eivissa situada a l'Avinguda d'Espanya, 49 d'Eivissa
 • A la seu del Consell Insular de Formentera situada a la Plaça de la Constitució, 1 de Sant Francesc Xavier de Formentera.
 • Via telemàtica a través de la pàgina web de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat (www.caib.es).
 • A través de l’accés directe a la Direcció General de Mobilitat i Transports.

Les sol·licituds han d'acompanyar-se amb la documentació següent:

 • Fotocopia del document nacional d’identitat, permís de conducció o passaport vigent.
 • Reguard acreditatiu de l’ingrés de la taxa.
 • Certificat d’empadronament, si la seva residencia no coincideix amb la que indica el DNI.
 • Certificat expedit pel centre de formació acreditatiu de d’haver seguit amb aprofitament la formació teòrica y practica exigida.

Normativa

Reial Decret 1032/2007, de 20 de juliol, pel qual es regula la qualificació inicial i la formació continua dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera.(BOE núm.184 de 2 d’ agost de 2007).

Resolució del conseller de Territori, Energia i Mobilitat, per la qual es convoquen les proves per a l’obtenció del certificat d’aptitud professional acreditativa de la qualificació inicial dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera, que s’han de dur a terme a l’any 2020 a les illes de Mallorca, Eivissa i Formentera (BOIB núm. 161 de 28 de novembre de 2019).


Convocatòria de maig de 2021

PDF Mesures higienicosanitàries d'obligat compliment pel desenvolupament de les proves CAP de maig 2021

Viatgers

Mercaderies

Data examen: 10/05/2021

Data examen: 07/05/2021

Llocs:

 • Mallorca: Universitat de les Illes Balears, edifici Jovellanos (Ctra. de Valldemossa, km 7.5)
 • Eivissa: Recinte Firal (Ctra. Eivissa>Sant Antoni, km 1)

Llocs:

 • Mallorca: Universitat de les Illes Balears, edifici Jovellanos (Ctra. de Valldemossa, km 7.5)
 • Eivissa: Recinte Firal (Ctra. Eivissa>Sant Antoni, km 1)

Horari: de 10.00 a 12.00

Horari: de 10.00 a 12.00


Convocatòria de març de 2021 (finalitzada)

Viatgers

Mercaderies

Data examen: 12/03/2021

Data examen: 15/03/2021

Llocs: 

 • Mallorca: Universitat de les Illes Balears, edifici Jovellanos (Ctra. de Valldemossa, km 7.5)
 • Eivissa: Recinte Firal (Ctra. Eivissa>Sant Antoni, km 1)

Llocs: 

 • Mallorca: Universitat de les Illes Balears, edifici Jovellanos (Ctra. de Valldemossa, km 7.5)
 • Eivissa: Recinte Firal (Ctra. Eivissa>Sant Antoni, km 1)

Horari: de 10.00 a 12.00

Horari: de 10.00 a 12.00

PDF 2021/03/25 - Definitiva aprovats

PDF 2021/03/25 - Definitiva aprovats