Torna

Direcció General de Transports

Qualificació inicial CAP

PROVES PER OBTINDRE EL CERTIFICAT D’APTITUD PROFESSIONAL ACREDITATIU DE LA QUALIFICACIÓ INICIAL MODALITAT ORDINARIA I MODALITAT ACCELERADA DE VIATGERS I MERCADERIES

Per conduir determinats vehicles de viatgers i mercaderies, es necessari acreditar que s’obtingut la qualificació inicial en la modalitat ordinària (280 h) o accelerada (140 h), que es reconeixerà a aquelles persones que en un termini no superior a un any, comptadors des de l'acabament del curs de formació, han superat un examen sobre les matèries incloses en l'annex I, lletra A) del Reial Decret 284/2021 de 20 d'abril, pel qual es regula la qualificació inicial i la formació continua dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera.

Convocatòria de les proves

El calendari de les esta publicat a la Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge, per la qual es convoquen les proves per a l’obtenció del certificat d’aptitud professional acreditativa de la qualificació inicial dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera, que s’han de dur a terme a l’any 2021 a les illes de Mallorca, Eivissa i Formentera. Es convoquen sis cops a l'any, obrint-se un termini d'inscripció no inferior a 15 dies en relació a cada una de les convocatòries.

Les sol·licituds poden presentar-se:

 • A la seu de la Direcció General de Mobilitat i Transports situada al carrer d'Eusebi Estada, 28
 • A la seu del Consell Insular d'Eivissa situada a l'Avinguda d'Espanya, 49 d'Eivissa
 • A la seu del Consell Insular de Formentera situada a la Plaça de la Constitució, 1 de Sant Francesc Xavier de Formentera.
 • De manera telemàtica per mitjà del Registre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.

Les sol·licituds han d'acompanyar-se amb la documentació següent:

 • Fotocopia del document nacional d’identitat, permís de conducció o passaport vigent.
 • Reguard acreditatiu de l’ingrés de la taxa.

Normativa

Reial Decret 284/2021, de 20 d'abril, pel qual es regula la qualificació inicial i la formació continua dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera.(BOE núm.98 de 24 d'abril de 2021).

Resolució del conseller de Territori, Energia i Mobilitat, per la qual es convoquen les proves per a l’obtenció del certificat d’aptitud professional acreditativa de la qualificació inicial dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera, que s’han de dur a terme a l’any 2021 a les illes de Mallorca, Eivissa i Formentera (BOIB núm. 204 de 5 de desembre de 2020).


Convocatòria de novembre de 2021

PDF Mesures higienicosanitàries d'obligat compliment pel desenvolupament de les proves CAP de novembre 2021

Viatgers

Mercaderies

Data examen: 18/11/2021

Data examen: 12/11/2021

Llocs:

 • Mallorca: Universitat de les Illes Balears, edifici Jovellanos (Ctra. de Valldemossa, km 7.5)
 • Eivissa: Recinte Firal (Ctra. Eivissa>Sant Antoni, km 1)

Llocs:

 • Mallorca: Universitat de les Illes Balears, edifici Jovellanos (Ctra. de Valldemossa, km 7.5)
 • Eivissa: Recinte Firal (Ctra. Eivissa>Sant Antoni, km 1)

Horari: de 10.00 a 12.00

Horari: de 10.00 a 12.00

PDF 11/11/2021 Definitiva admesos

PDF 11/11/2021 Definitiva admesos

PDF 26/11/2021 Provisional aprovats

PDF 29/11/2021 Definitiva aprovats


Convocatòria de setembre de 2021 (finalitzada)

Viatgers

Mercaderies

Data examen: 15/09/2021

Data examen: 16/09/2021

Llocs: 

 • Mallorca: Universitat de les Illes Balears, edifici Jovellanos (Ctra. de Valldemossa, km 7.5)
 • Eivissa: Recinte Firal (Ctra. Eivissa>Sant Antoni, km 1)

Llocs: 

 • Mallorca: Universitat de les Illes Balears, edifici Jovellanos (Ctra. de Valldemossa, km 7.5)
 • Eivissa: Recinte Firal (Ctra. Eivissa>Sant Antoni, km 1)

Horari: de 10.00 a 12.00

Horari: de 10.00 a 12.00

PDF 29/09/2021 - Definitiva aprovats

PDF 29/09/2021 - Definitiva aprovats