Torna

Direcció General de Transports

Exàmens

Qualificació inicial CAP

 

PROVES PER OBTINDRE EL CERTIFICAT D’APTITUD PROFESSIONAL ACREDITATIU DE LA QUALIFICACIÓ INICIAL MODALITAT ORDINARIA I MODALITAT ACCELERADA DE VIATGERS I MERCADERIES

Per conduir determinats vehicles de viatgers i mercaderies, es necessari acreditar que s’obtingut la qualificació inicial en la modalitat ordinària (280 h) o accelerada (140 h), que es reconeixerà a aquelles persones que en un termini no superior a sis mesos, comptadors des de l'acabament del curs de formació, han superat un examen sobre les matèries incloses en l'annex I del Reial decret 1032/2007 de 20 de juliol, pel qual es regula la qualificació inicial i la formació continua dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera.

Requisits dels aspirants

Els aspirants a l'obtenció de la qualificació inicial només poden concórrer a les proves que convoquin i duguin a terme els òrgans competents en el territori on tenen la residència habitual, amb independència del lloc on hagin realitzat el curs preceptiu, llevat que obtinguin l'autorització de l'òrgan convocant en un territori distint, per causa degudament justificada.

Convocatòria de les proves

El calendari de les esta publicat a la Resolució del conseller de Territori, Energia i Mobilitat, per la qual es convoquen les proves per a l’obtenció del certificat d’aptitud professional acreditativa de la qualificació inicial dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera, que s’han de dur a terme a l’ant 2018 a es illes de Mallorca, Eivissa i Formentera ( BOIB num. 140 de 16 de novembre de 2017). Es convoquen sis cops a l'any, obrint-se un termini d'inscripció no inferior a 15 dies en relació a cada una de les convocatòries.

Calendari de les proves CAP 2019

Instancia de la sol·licitud

Les sol·licituds han de presentar-se a la seu de la Direcció General de Mobilitat i Transports situada al carrer d'Eusebi Estada, 28; a la seu del Consell Insular d'Eivissa situada a l'Avinguda d'Espanya, 49 d'Eivissa, o a la seu del Consell Insular de Formentera situada a la Plaça de la Constitució, 1 de Sant Francesc Xavier de Formentera, o bé via telemàtica a través de la pàgina web de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat (www.caib.es), o a través de l’accés directe a la Direcció General de Mobilitat i Transports, amb la documentació següent:
  • Fotocopia del document nacional d’identitat, permís de conducció o passaport vigent.
  • Reguard acreditatiu de l’ ingrés de la taxa.
  • Certificat d’empadronament , si la seva residencia no coincideix amb la que indica el DNI.
  • Certificat expedit pel centre de formació acreditatiu de d’haver seguit amb aprofitament la formació teòrica y practica exigida.

Normativa

Reial Decret 1032/2007, de 20 de juliol, pel qual es regula la qualificació inicial i la formació continua dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera.(BOE núm.184 de 2 d’ agost de 2007).


Resolució del conseller de Territori, Energia i Mobilitat , per la qual es convoquen les proves per a l’obtenció del certificat d’aptitud professional acreditativa de la qualificació inicial dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera , que s’han de dur a terme a l’ant 2018 a es illes de Mallorca , Eivissa i Formenter ( BOIB núm. 140 de 16 de novembre de 2017).


Convocatòries 2019


Convocatòria: MAIG 2019

Tipus: Viatgers 
Data examen: 13 de maig de 2019
Horari: de 10.00 a 12.00 h 
Llocs:

Laboratori d’arquitectura Francesc Quetglas (C/ Manacor, 158, Palma)

Consell Insular d’Eivissa (Av. d’Espanya, 49, Eivissa)

Es publica la llista provisional d'aptes i no aptes.

pdf

VIATGERS: llista provisional d'aptes i no aptes.

Convocatòria: MAIG 2019

Tipus: Mercaderies 
Data examen: 16 de maig de 2019
Horari:

- Palma 1º torn: 10:00h a 12:00h - 2º torn: 12:00h a 14:00h

- Eivissa 10:00h a 12:00h

Llocs:

Laboratori d’arquitectura Francesc Quetglas (C/ Manacor, 158, Palma)

Consell Insular d’Eivissa (Av. d’Espanya, 49, Eivissa)

Es publica la llista provisional d'aptes i no aptes.

pdf

MERCADERIES: llista provisional d'aptes i no aptes.


Convocatòria: MARÇ 2019

Tipus: Viatgers 
Data examen: 11 de març de 2019
Horari: de 10.00 a 12.00 h 
Llocs:

Laboratori d’arquitectura Francesc Quetglas (C/ Manacor, 158, Palma)

Consell Insular d’Eivissa (Av. d’Espanya, 49, Eivissa)

Es publica la llista definitiva d'aptes i no aptes.

pdf

VIATGERS: llista definitiva d'aptes i no aptes.

Convocatòria: MARÇ 2019

Tipus: Mercaderies 
Data examen: 14 de març de 2019
Horari: de 10.00 a 12.00 h / 12.00h a 14.00h
Llocs:

Laboratori d’arquitectura Francesc Quetglas (C/ Manacor, 158, Palma)

Consell Insular d’Eivissa (Av. d’Espanya, 49, Eivissa)

Es publica la llista definitiva d'aptes i no aptes.

pdf

MERCADERIES: llista definitiva d'aptes i no aptes.


Convocatòria: GENER 2019

Tipus: Viatgers 
Data examen: 14 de gener de 2019
Horari: de 10.00 a 12.00 h 
Llocs:

Laboratori d’arquitectura Francesc Quetglas (C/ Manacor, 158, Palma)

Consell Insular d’Eivissa (Av. d’Espanya, 49, Eivissa)

Es publica la llista definitiva d'aptes i no aptes.

pdf

VIATGERS: llista definitiva d'aptes i no aptes

Convocatòria: GENER 2019

Tipus: Mercaderies 
Data examen: 17 de gener de 2019
Horari: de 10.00 a 12.00 h 
Llocs:

Laboratori d’arquitectura Francesc Quetglas (C/ Manacor, 158, Palma)

Consell Insular d’Eivissa (Av. d’Espanya, 49, Eivissa)

Es publica la llista definitiva d'aptes i no aptes.

pdf

MERCADERIES: llista definitiva d'aptes i no aptes.


Convocatòries 2018


Convocatòria: GENER 2018

Tipus: Viatgers 
Data examen: 15 de gener de 2018
Horari: de 10.00 a 12.00 h 
Llocs: Laboratori d’arquitectura Francesc Quetglas (C/ Manacor, 158, Palma)
         Consell Insular d’Eivissa (Av. d’Espanya, 49, Eivissa)

Es publica la llista definitiva d'aptes i no aptes.

pdf

VIATGERS: llista definitiva d'aptes i no aptes

Convocatòria: GENER 2018

Tipus: Mercaderies 
Data examen: 18 de gener de 2018
Horari: de 10.00 a 12.00 h 
Llocs: Laboratori d’arquitectura Francesc Quetglas (C/ Manacor, 158, Palma)
         Consell Insular d’Eivissa (Av. d’Espanya, 49, Eivissa)

Es publica la llista definitiva d'aptes i no aptes.

pdf

MERCADERIES: llista definitiva d'aptes i no aptes


Convocatòria: MARÇ 2018

Tipus: Viatgers 
Data examen: 8 de març de 2018
Horari: de 10.00 a 12.00 h 
Llocs: Laboratori d’arquitectura Francesc Quetglas (C/ Manacor, 158, Palma)
         Consell Insular d’Eivissa (Av. d’Espanya, 49, Eivissa)

Es publica la llista definitiva d'aptes i no aptes.

pdf

VIATGERS: llista definitiva d'aptes i no aptes

Convocatòria: MARÇ 2018

Tipus: Mercaderies 
Data examen: 12 de març de 2018
Horari: de 10.00 a 12.00 h 
Llocs: Laboratori d’arquitectura Francesc Quetglas (C/ Manacor, 158, Palma)
         Consell Insular d’Eivissa (Av. d’Espanya, 49, Eivissa)

Es publica la llista definitiva d'aptes i no aptes.

pdf

MERCADERIES: llista definitiva d'aptes i no aptes


Convocatòria: MAIG 2018

Tipus: Viatgers 
Data examen: 10 de maig de 2018
Horari: de 10.00 a 12.00 h 
Llocs: Laboratori d’arquitectura Francesc Quetglas (C/ Manacor, 158, Palma)
         Consell Insular d’Eivissa (Av. d’Espanya, 49, Eivissa)

Es publica la llista definitiva d'aptes i no aptes.

pdf

VIATGERS: llista definitiva d'aptes i no aptes

Convocatòria: MAIG 2018

Tipus: Mercaderies 
Data examen: 14 de maig de 2018
Horari: de 10.00 a 12.00 h 
Llocs: Laboratori d’arquitectura Francesc Quetglas (C/ Manacor, 158, Palma)
         Consell Insular d’Eivissa (Av. d’Espanya, 49, Eivissa)

Es publica la llista definitiva d'aptes i no aptes.

pdf

MERCADERIES: llista definitiva d'aptes i no aptes


Convocatòria: JULIOL 2018

Tipus: Viatgers 
Data examen: 5 de juliol de 2018
Horari: de 10.00 a 12.00 h 
Llocs: Laboratori d’arquitectura Francesc Quetglas (C/ Manacor, 158, Palma)
         Consell Insular d’Eivissa (Av. d’Espanya, 49, Eivissa)

Es publica la llista definitiva d'aptes i no aptes.

pdf

VIATGERS: llista definitiva d'aptes i no aptes

Convocatòria: JULIOL 2018

Tipus: Mercaderies 
Data examen: 9 de juliol de 2018
Horari: de 10.00 a 12.00 h 
Llocs: Laboratori d’arquitectura Francesc Quetglas (C/ Manacor, 158, Palma)
         Consell Insular d’Eivissa (Av. d’Espanya, 49, Eivissa)

Es publica la llista definitiva d'aptes i no aptes.

pdf

MERCADERIES: llista definitiva d' aptes i no aptes


Convocatòria: SETEMBRE 2018

Tipus: Viatgers
Data: 6 de setembre de 2018
Horari: de 10.00 a 12.00 h
Lloc: Laboratori d’Arquitectura Francesc Quetglas (Manacor, 158, Palma), Consell Insular d’Eivissa (Av. d’Espanya, 49, Eivissa).

pdf

VIATGERS: llista definitiva d'aspirants d'aptes i no aptes

Convocatòria: SETEMBRE 2018

Tipus: Mercaderies
Data: 10 de setembre de 2018
Horari: de 10.00 a 12.00 h
Lloc: Laboratori d’arquitectura Francesc Quetglas (c/ Manacor, 158, Palma), Consell Insular d’Eivissa (Av. d’Espanya, 49, Eivissa).

pdf

MERCADERIES: llista definitiva d’aspirants aptes i no aptes


Convocatòria: NOVEMBRE 2018

Tipus: Viatgers
Data: 8 de novembre de 2018
Horari: de 10.00 a 12.00 h
Lloc: Laboratori d’Arquitectura Francesc Quetglas (Manacor, 158, Palma), Consell Insular d’Eivissa (Av. d’Espanya, 49, Eivissa).

pdf

VIATGERS: llista definitiva d'aptes i no aptes

Convocatòria: NOVEMBRE 2018

Tipus: Mercaderies
Data: 12 de novembre de 2018
Horari: de 10.00 a 12.00 h
Lloc: Laboratori d’arquitectura Francesc Quetglas (c/ Manacor, 158, Palma), Consell Insular d’Eivissa (Av. d’Espanya, 49, Eivissa).

pdf

MERCADERIES: llista definitiva d'aptes i no aptes