Torna

Direcció General de Mobilitat

Consellers de seguretat

  

Proves per a l’obtenció o renovació del certificat  de capacitació professional dels consellers de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera.

L’Ordre del Ministeri de Foment 605/2004, de 27 de febrer (BOE núm. 59, de 9 de març), sobre capacitació professional dels consellers de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera, per ferrocarril i per via navegable encarrega a les comunitats autònomes la convocatòria dels exàmens que han de superar aquelles persones que pretenen obtenir o renovar els certificats d’aptitud corresponents.

1. Modalitats

Es convoquen proves per a l’obtenció o renovació del certificat de capacitació professional dels consellers de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera que s’han de dur a terme a les illes de Mallorca, Eivissa i Formentera.

a) Per a l’obtenció del certificat, les persones interessades s’han de presentar a un examen per a la modalitat de carretera, i poden optar entre examinar-se globalment per a totes les especialitats o de manera separada per a alguna o algunes de les especialitats següents:

Classe 1 ( Matèries i objectes explosius)

Classe 2 ( Gasos)

Classe 7

Classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 i 9 Matèries sòlides i líquides contingudes en l’enumeració de cadascuna de les classes de l’Acord europeu per al transport internacional de mercaderies perilloses ( ADR).

Matèries líquides inflamables amb els números d’identificació de l’Organització de Nacions Unides 1202 (gasoil), 1203 (benzina), 1223 (querosè), 3475 (mescla d’etanol i benzina o mescla d’etanol i combustible per a motors), 1268 (destil·lats del petroli NEP o productes del petroli NEP) i 1863 (combustibles per a motors de turbina d’aviació).

b) Per a la renovació, únicament es poden presentar a l’examen corresponent al certificat que es pretén renovar.

Es poden presentar al exàmens de renovació aquelles persones amb el certificat d’aptitud corresponent que es trobin dins el darrer any anterior a l’expiració del termini de validesa.

2. Exàmens

a) Per a l’obtenció del certificat, els exàmens consten de dues proves:

— Una primera, en la qual no es permet la consulta de textos, que consisteix en la resposta a 50 preguntes tipus test, amb quatre respostes alternatives, que versen sobre les matèries incloses a l’ADR 2021.

— Una segona, en la qual es permet la consulta de textos legals, excepte aquells en què figuri la resolució dels supòsits o apunts, que consisteix en la realització d’un estudi o supòsit que, amb referència a l’àmbit del mode del transport i a l’especialitat corresponent, versa sobre les tasques i obligacions que ha de realitzar i/o complir el conseller, indicades a l’ADR 2021.

El temps màxim de què poden disposar els aspirants per a la realització de cada una de les proves és d’una hora.

Cada prova es valorarà de 0 a 100 punts i es considera apte l’aspirant quan obtengui una puntuació igual o superior a 50 punts en cadascuna de les proves. Les respostes errònies no es penalitzen.

b) Per a la renovació del certificat, la prova de control consisteix únicament en la realització de la primera de les proves exposades en l’apartat a) anterior, i en les mateixes condiciones requerides per a l’examen d’accés.

c) Tant l’examen d’obtenció com el de renovació es basaran en l’ADR 2021 (Acord Europeu sobre Transport Internacional de Mercaderies Perilloses per Carretera) (BOE núm. 88, de 13 d'abril de 2021) i el Reial Decret 97/2014, de 14 de febrer, pel qual es regulen les operacions de transport de mercaderies perilloses per carretera en territori espanyol (modificat per RD 70/2019, de 15 de febrer).

3. Sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta Resolució en el BOIB.

Les sol·licituds s’han de presentar a la seu de la Direcció General de Mobilitat i Transport Terrestre, situada al carrer d’Eusebi Estada núm. 28 de Palma, a la seu del Consell Insular d’Eivissa situada a l’avinguda d’Espanya núm. 49 d’Eivissa, o a la seu del Consell Insular de Formentera situada a la plaça de la Constitució núm. 1 de Sant Francesc Xavier de Formentera, en el model normalitzat a què fa referència l’annex 2 d’aquesta Resolució, o bé via telemàtica a través de la pàgina web de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge (www.caib.es) a través de l’accés directe a la Direcció General de Mobilitat i Transport Terrestre.

La sol·licitud s’ha d’acompanyar del justificant del pagament de la taxa degudament complimentat i amb el segell i justificant de l’entitat bancària d’haver satisfet l'import corresponent.

4. Admissió d’aspirants

Finalitzat el termini per a la presentació de sol·licituds, el director general de Mobilitat i Transport Terrestre dictarà Resolució per la que s’aproven les llistes provisionals d’aspirants admesos i exclosos, amb indicació de la causa d’exclusió i la publicarà en el tauler d’anuncis d’aquesta Direcció General i a la pàgina web http://www.caib.es/sites/direcciogeneraldetransports/ca/consellers_de_seguretat_-2932/

Els aspirants exclosos, així com aquells que no figurin en la relació d’admesos o ho facin amb alguna dada errònia, disposaran d’un termini de 10 dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de l’exposició de la Resolució esmentada, per tal d’esmenar-ho.

Una vegada finalitzat el termini, el director general de Mobilitat i Transport Terrestre dictarà Resolució aprovant les llistes definitives d’aspirants admesos i exclosos, amb indicació de la causa d’exclusió i la publicarà al tauler d’anuncis de la Direcció General i a la pàgina web http://www.caib.es/sites/direcciogeneraldetransports/ca/consellers_de_seguretat_-2932/

5.Documentació

CONVOCATÒRIA

MAIG 2023

Convocatòria  2023.03.02_-_BOIB_Perilloses_CAT.pdf 02/05/2023 - BOIB

Full d'inscripció

(per a presentació física)

 2019.10.01 - Inscripció.pdf Full d'inscripció

Tramit telemàtic d'inscripció  Pàgina Web Tramit telemàtic d'inscripció
Llista provisional d'admesos  2023.05.24_-_LLISTA_PROVISIONAL__ADMESOS__EXAMENS_CONSELLERS_DE_SEGURETAT.pdf 25/05/2023 - Llista
Llista definitiva d'admesos  2023.06.08_-_LLISTA_DEFINITIVA__ADMESOS__EXAMENS_CONSELLERS_DE_SEGURETAT.pdf 08/06/2023 - Llista
Llista provisional d'aptes  2023.06.19_-_Llista_provisional_aptes.pdf 19/06/2023 - Llista
Llista definitiva d'aptes  2023.07.04-_Llista_definitiva_aptes_CAT.pdf 04/07/2023 - Llista