Torna

Direcció General de Transports

   Consellers de seguretat

  

Proves per a l’obtenció o renovació del certificat  de capacitació professional dels Consellers de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera.

L’Ordre del Ministeri de Foment 605/2004, de 27 de febrer (BOE núm. 59, de 9 de març), sobre capacitació professional dels consellers de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera, per ferrocarril i per via navegable encarrega a les comunitats autònomes la convocatòria dels exàmens que han de superar aquelles persones que pretenen obtenir o renovar els certificats d’aptitud corresponents.

1.Modalitats

Es convoquen proves per a l’obtenció o renovació del certificat de capacitació professional dels consellers de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera que s’han de dur a terme a les illes de Mallorca, Eivissa i Formentera.
a) Per a l’obtenció del certificat, les persones interessades s’han de presentar a un examen per a la modalitat de carretera, i poden optar entre examinar-se globalment per a totes les especialitats o de manera separada per a alguna o algunes de les especialitats següents:

- Classe 1 (matèries i objectes explosius)

- Classe 2 (gasos)

- Classe 7

- Classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 i 9. Matèries sòlides i líquides contingudes en l’enumeració de cadascuna de les classes de l’Acord europeu per al transport internacional de mercaderies perilloses ( ADR).

- Matèries líquides inflamables amb els números d’identificació de l’Organització de Nacions Unides 1202 (gasoil), 1203 (benzina), 1223 (querosè), 3475 (mescla d’etanol i benzina o mescla d’etanol i combustible per a motors), 1268 (destil·lats del petroli NEP o productes del petroli NEP) i 1863 (combustibles per a motors de turbina d’aviació).

b) Per a la renovació, únicament es poden presentar a l’examen corresponent al certificat que es pretén renovar.

Es poden presentar al exàmens de renovació aquelles persones amb el certificat d’aptitud corresponent que es trobin dins el darrer any anterior a l’expiració del termini de validesa.

2.Exàmens

a) Per a l’obtenció del certificat, els exàmens consten de dues proves:

- Una primera, en la qual no es permet la consulta de textos, que consisteix en la resposta a 50 preguntes tipus test, amb quatre respostes alternatives, que versen sobre les matèries incloses a l’ADR 2017 (BOE núm. 106, de 4 de maig de 2017) amb les correccions d’errades de les Esmenes als Annexes A i B de l’Acord Europeu sobre Transport Internacional de Mercaderies Perilloses per Carretera (ADR 2017), publicades en el BOE núm. 150, de 24 de juny de 2017 .

- Una segona, en la qual es permet la consulta de textos, excepte aquells en què figuri la resolució dels supòsits o apunts, que consisteix en la realització d’un estudi o supòsit que, amb referència a l’àmbit del mode del transport i a l’especialitat corresponent, versa sobre les tasques i obligacions que ha de realitzar i/o complir el conseller, indicades a l’ADR 2017 (BOE núm. 106, de 4 de maig de 2017) amb les correccions d’errades de les Esmenes als Annexes A i B de l’Acord Europeu sobre Transport Internacional de Mercaderies Perilloses per Carretera (ADR 2017), publicades en el BOE núm. 150, de 24 de juny de 2017.

El temps màxim de què poden disposar els aspirants per a la realització de cada una de les proves és d’una hora.
Cada prova es valorarà de 0 a 100 punts i es considera apte l’aspirant quan obtengui una puntuació igual o superior a 50 en cadascuna de les proves. Les respostes errònies no es penalitzen.

b) Per a la renovació del certificat, la prova de control consisteix únicament en la realització de la primera de les proves exposades en l’apartat a) anterior, i en les mateixes condiciones requerides per a l’examen d’accés.

c) Tant l’examen d’obtenció com el de renovació es basaran en l’ADR 2017, (Acord Europeu sobre Transport Internacional de Mercaderies Perilloses per Carretera) (BOE núm. 106, de 4 de maig de 2017).

3.Sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta Resolució en el BOIB.
Les sol·licituds s’han de presentar a la seu de la Direcció General de Mobilitat i Transports situada al carrer d’Eusebi Estada, 28; a la seu del Consell Insular d’Eivissa situada a l’avinguda d’Espanya, 49 d’Eivissa, o a la seu del Consell Insular de Formentera situada a la plaça de la Constitució, 1 de Sant Francesc Xavier de Formentera, en el model normalitzat a què fa referència l’annex 2 d’aquesta Resolució, o bé via telemàtica a través de la pàgina web de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat (www.caib.es), a través de l’accés directe a la Direcció General de Mobilitat i Transports.

 
   Enllaç al Tràmit  

De conformitat amb allò que estableix la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la CAIB, amb les modificacions introduïdes per la Llei 16/2000, de 27 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública, i la Llei 14/2018, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019, i la Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 7 de gener de 2019 per la qual s’estableix l’actualització de les bases, els tipus de gravamen i les quotes tributàries de les taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019, la sol·licitud de presentació a qualsevol de les proves per a cadascuna de les modalitats s’ha d’acompanyar de l’imprès 046 (model de liquidació de taxa) per la quantitat de 23,68 euros. No s’admetrà per prendre-hi part qui no acrediti, mitjançant justificant, haver pagat l’import de la taxa indicat abans.

4.Admissió d'aspirants

Finalitzat el termini per a la presentació de sol·licituds, la Direcció General de Mobilitat i Transports dictarà Resolució per la que es declaren aprovades les llistes provisionals d’aspirants admesos i exclosos, amb indicació de la causa que motiva la seva exclusió i la publicarà en el tauler d’anuncis d’aquesta Direcció General i a la pàgina web esmentada a l’apartat anterior.

Els aspirants exclosos, així com aquells que no figurin en la relació d’admesos o ho facin amb alguna dada errònia, disposaran d’un termini de 10 dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de l’exposició de la Resolució esmentada, per tal d’esmenar-ho.

Una vegada finalitzat el termini, la Direcció General de Mobilitat i Transports dictarà Resolució declarant aprovades les llistes definitives d’aspirants admesos i d’aspirants exclosos, amb indicació de la causa que motiva la seva exclusió i la publicarà al tauler d’anuncis de la Direcció General i a la pàgina web esmentada.

5.Documentació

CONVOCATÒRIA MAIG 2019

Annex 2. Inscripció.pdf 2019.05.02 - Inscripció.pdf

2019.05.04 - BOIB resolució de convocatòria.pdf 2019.05.04 - BOIB resolució de convocatòria.pdf

2019.05.27 - Diligencia llista provisional admesos.pdf 2019.05.27 - Diligencia llista provisional admesos.pdf

2019.05.27 - Llista provisional admesos.pdf 2019.05.27 - Llista provisional admesos.pdf

2019.06.11 - Diligència llista definitiva admesos.pdf 2019.06.11 - Diligència llista definitiva admesos.pdf

2019.06.11 - Llista definitiva admesos.pdf 2019.06.11 - Llista definitiva admesos.pdf

2019.06.19 - Llista provisional aptes.pdf 2019.06.19 - Llista provisional aptes.pdf

2019.07.09 - Llista definitiva aptes.pdf 2019.07.09 - Llista definitiva aptes.pdf