Torna

Direcció General de Transports

REHABILITACIÓ D’AUTORITZACIÓ D’OPERADOR DE TRANSPORT DE MERCADERIES

Destinat a aquells titulars d’autoritzacions, que no hagin realitzat el visat en el termini establert reglamentàriament.

Les autoritzacions de transport públic perdran automàticament la seva validesa per manca de visat, però es podran rehabilitar en el període d’un any des del venciment del termini en què corresponia haver realitzat el visat.

REQUISITS:

a) Els mateixos que s’han de tenir per sol·licitar el VISAT D’AUTORITZACIÓ D’OPERADOR DE TRANSPORT DE MERCADERIES.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

a) Document d’ingrés de la taxa.