Torna

Direcció General de Transports

VISAT D’AUTORITZACIÓ D’OPERADOR DE TRANSPORT DE MERCADERIES

Destinat a persones físiques o jurídiques, titulars d’autoritzacions, a les quals correspongui realitzar el visat bianual. La data per fer el visat ve determinada pel darrer número del CIF/NIF i va en consonància amb el mateix número de mes del calendari. El mes d’agost és inhàbil a l’hora de visar, per la qual cosa els CIF/NIF acabats en 8, en 9 i en 0 es visaran en setembre, octubre i novembre, respectivament.

En el supòsit de tramitació per part d’una gestoria/representant, s’haurà de presentar el document de poder o mandat de representació corresponent.

La sol·licitud s’ha de fer telemàticament a través de la Seu Electrònica del Ministeri de Foment.

EN TOT CAS, S’HA DE COMUNICAR QUALSEVOL CANVI RELACIONAT AMB ELS REQUISITS QUE S’HAGI PRODUÏT DES DE L’AUTORITZACIÓ INICIAL.

Les autoritzacions de transport públic perdran automàticament la seva validesa per manca de visat.

REQUISITS:

Els mateixos que s’han de tenir per sol·licitar una NOVA AUTORITZACIÓ D’OPERADOR DE TRANSPORT DE MERCADERIES.

La persona que fins ara desenvolupés les funcions de gestor de transport d’una empresa, podrà continuar fent-ho fins l’1 de juliol de 2020, encara que no compleixi íntegrament amb el requisit de direcció efectiva i permanent, sempre i quan:

1. Tengui conferits poders generals

2. Tengui conferit poder de disposició de fons de les principals comptes bancàries de l’empresa.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

a) L’últim Impost de Societats presentat per l’empresa.

b) Justificant d’alta del gestor de transport en el règimen de la Seguretat Social i grup de cotització que correspongui, si no es va aportar amb la sol·licitud de NOVA AUTORITZACIÓ o s’ha produït qualque canvi al respecte.

c) Acreditació documental, de la participació del gestor de transport en el capital social de l’empresa, si no es va aportar amb la sol·licitud de NOVA AUTORITZACIÓ o s’ha produït qualque canvi al respecte.

d) Document d’ingrés de la taxa.