Torna

Direcció General de Transports

NOVA AUTORITZACIÓ D’OPERADOR DE TRANSPORT DE MERCADERIES (agències de transport de mercaderies, transitaris i magatzemistes-distribuïdors)

Per intermediar en la contractació de transports de mercaderies per carretera s’haurà de sol·licitar una autorització d’operador de transport de mercaderies.

En el supòsit de tramitació per part d’una gestoria/representant, s’haurà de presentar el document de poder o mandat de representació corresponent.

La sol·licitud s’ha de fer telemàticament a través de la Seu Electrònica del Ministeri de Foment.

REQUISITS:

1. Tenir la nacionalitat espanyola o la d’altre Estat membre de la Unió Europea o, en cas contrari, comptar amb les autoritzacions exigides per la legislació reguladora del règimen general d’extrangeria per a la realització de l’activitat professional de transportista en nom propi.

2. Quan es tracti d’una persona jurídica, aquesta haurà de complir les següents condicions:

a. Que estigui inscrita en el Registre Mercantil, o en el registre públic que correspongui.

b. Tenir personalitat jurídica pròpia i independent de la d’aquelles persones que, en es seu cas, la integrin.

c. Que tengui ànim de lucre.

d. Que la realització de transport públic formi part del seu objecte social.

3. Comptar amb un domicili situat a Espanya en el què es conservin, a disposició del Servei d’Inspecció, els documents relatius a la seva gestió i funcionament.

4. Disposar de direcció i firma electrònica per dur a terme i documentar a distància el contracte de transports amb els seus clients. El canvi d’aquesta direcció haurà de ser puntualment comunicat.

5. Complir les obligacions de caràcter fiscal, laboral i social exigides per la legislació vigent.

6. Honorabilitat, tant de l’empresa com del gestor de transport.

7. Capacitat financera. S’ha de disposar, al menys, de capital i reserves per un import mínim de 60.000 euros.

PERSONES JURÍDIQUES: Es comprovaran les dades obrants al Registre Mercantil i documentació complementària aportada.

PERSONES FÍSIQUES: (opcions)

a) Que disposa d’una garantia prestada per una entitat financera o d’assegurances com a garant solidari de dita empresa davant dels seus creditors fins a la quantia de 60.000 euros.

b) Que una entitat financera acrediti que l’empresa té accés a crèdit fins a la quantia de 60.000 euros.

8. Competència professional. Haurà de quedar acreditat que l’empresa compta en tot moment amb una persona física que exerceixi les funcions de gestor de transport, el qual ha de complir les següents condicions:

a. Dirigir efectiva i permanentment les activitats de l’empresa.

b. Tenir un vincle real amb l’empresa.

PERSONES JURÍDIQUES:

1. Si és soci de l’empresa la seva participació haurà de ser igual o superior al 15% i trobar-se d’alta en el Règimen de la Seguretat Social que correspongui.

2. Si no és soci haurà d’estar donat d’alta en el Règimen General de la Seguretat Social a temps complet en un grup de cotització no inferior al 3.

PERSONES FÍSIQUES:

1. Podrà ser el titular de l’autorització, el qual ha de trobar-se en situació d’alta en el Règimen de la Seguretat Social que correspongui.

2. Si no és el titular haurà d’estar donat d’alta en el Règimen General de la Seguretat Social a temps complet en un grup de cotització no inferior al 3.

c. Estar en possessió del certificat expedit per l’Administració que acrediti la seva competència professional pel transport per carretera de mercaderies.

Una mateixa persona no pot fer les funcions de gestor de transport al mateix temps en més d'una empresa, llevat del supòsit d'empreses, el capital de les quals pertanyi en més d'un 50 per cent a un mateix titular.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

a) Justificant d’alta en la Declaració Censal (mod. 036) epígraf 722 transports de mercaderies per carretera.

b) Quan l’empresa no estigui inscrita en el Registre Mercantil haurà d’aportar la documentació que acrediti el compliment de les condicions del punt 2. (Escriptura de constitució)

c) Documentació acreditativa de la capacitat financera en el cas de que sigui persona física.

d) Comunicar, el titular de l’autorització, la direcció de correu electrònica.

e) Justificant d’alta de l’empresa y del gestor de transporte en el règimen de la Seguretat Social que li correspongui.

f) Acreditació documental, si escau, de la participació del gestor de transport en el capital social de l’empresa.

g) Document d’ingrés de la taxa.